Ir noslēdzies nozares pētījums 5.1. "Dinamiski kontrolētu reaktīvo izsmidzināšanas procesu kontroles tehnoloģiju izpēte ", kas tika īstenots sadarbojoties AS "Sidrabe" un SIA "GroGlass".

28.12.2012

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. AS “Sidrabe” ir augsto tehnoloģiju uzņēmums, kuram ir sava zinātniski pētnieciskā laboratorija ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, procesa novērošanas un analīzes aparatūru un augstas zināšanas pārklājumos un to izgatavošanas metodikā. AS “Sidrabe” nodrošina pētījuma nepieciešamo pilnu darba apjomu ar aprakstu, rezultāta analīzi un rekomendācijām. AS “Sidrabe” ir tehnoloģisko procesu komercializēšanas pieredze un iekārtas/ infrastruktūra tehnoloģiju izstrādei. Pētījuma darba uzdevums bija veikt intelektuālus un finansiālus ieguldījumus – rūpnieciskā pētījuma veikšanā - Dinamiski kontrolētu reaktīvo izsmidzināšanas procesu kontroles tehnoloģiju izpēte, lai nodrošinātu bāzi jaunu pārklāšanas tehnoloģisko procesu augstas vienmērības pārklājumiem ar precīzām parametru kontroles iespējām izstrādāšanai. Jaunu dinamiski kontrolētu reaktīvo izsmidzināšanas procesu kontroles tehnoloģiju un vakuuma pārklājumu tehnoloģiju iespēju identificēšana, kas nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu plāno kārtiņu pārklājumu iegūšanu. Jaunu pārklājumu materiālu ātras procesa kontroles iespēju izpēte. Lai iegūtu augstas vienmērības pārklājumu ir nepieciešams izveidot kontroles tehnoloģiju, kas nodrošinās precīzus, tehnoloģiskajam procesam atbilstošus signālus, kas ļautu efektīvi procesa laikā kontrolēt reaktīvā procesa gaitu un nodrošināt gala pārklājuma vienmērību un nepieciešamo parametru kvalitāti. Ir nepieciešams izpētīt jaunu pieeju dinamiski kontrolētu reaktīvo izsmidzināšanas procesu kontroles tehnoloģijā, pamatojoties uz dažādiem kontroles parametriem. Pētot citu ražotāju praksi un pētnieciskās publikācijas tika konstatēts, ka nav atrasts risinājums, kas atbilstu visām minētajām prasībām, bieži izmantotās tehnoloģijas būtiski sadārdzina produktu. Projekta ietvaros tika veikta procesa kontroles tehnoloģiju jauno konstruktīvo iespēju īpašību izvērtējums, to iespēja kontroles vajadzībām un jaunu kontroles tehnoloģiju pielietošanas iespēju izpēte. Ir veikta iespējamo kontroles tehnoloģiju kontroles parametru identificēšana un to pielietojamības izpēte un pētījumi par barošanas bloku dažādo parametru ietekmi uz reaktīvā procesa stabilitāti un kontroles iespējām ar nolūku identificēt jaunas efektīvās procesu kontroles tehnoloģiju iespējas. Ir veikta dažādu perspektīvu pārklājumu materiālu dinamiski kontrolētu reaktīvo izsmidzināšanas procesu parametru izpēte. Projekta ietvaros ir noteikts, ka atkarībā no izvēlētā materiāla, barošanas parametru stabilizācijā balstīta kontrole varētu tikt izmantota reaktīvā procesa vadībai un aizstāt PEM balstītu kontroli, jo ir ievērojami vienkāršāka un dod iespēju modelēt un pielāgot konkrētajam tehnoloģiskajam procesam. Pētījumu rezultāti rāda, ka tehnoloģiskā procesa vadības režīms izmantojot avota sprieguma režīmu silīcijam un izlādes strāvas (jaudas) stabilizācijas režīmu vai avotas strāvas režīmu titānam nodrošina procesa ilgstošu stabilitāti. Esošo pētījumu rezultātus par barošanas parametru izmantošanu reaktīvās izsmidzināšanas tehnoloģiskā procesa kontrolei kā mainīgo izmantojot skābekļa plūsmu var izmantota konkrētas vadības kontroles tehnoloģijas un vakuuma iekārtu funkcionālā kontroles moduļa izstrādei. Projekta laikā tika demonstrēta institūciju efektīva sadarbība kopīga mērķa sasniegšanai, iespēja ātri piesaistīt zinātniski pētnieciskās metodes, precīzi novērtēt, analizēt un prognozēt jaunizveidoto produktu īpašības.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.5. "Neatstarojoša un noturīga pret mehāniskiem bojājumiem pārklājuma tehnoloģijas izpēte", kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Groglass" un AS "Sidrabe"

05.11.2012

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065,. SIA GroGlass vairākus gadus izgatavo stiklus ar augsti kvalitatīviem daudzslāņu dzidrinošiem pārklājumiem, kuri būtiski samazina nevēlamos atstarojumus no virsmām. Šo produkciju izmanto gan displeju u.c. elektrooptisko iekārtu ražošanā, gan arhitektūrā un interjerā. Lai dzidrinājuma virsma saglabātos, tai jābūt ķīmiski inertai un noturīgai pret atmosfēras un vides iedarbību, mitrumu un taukvielas neuzsūcošai, viegli tīrāmai un noturīgai pret mikroskrāpējumiem un citiem mehāniskiem bojājumiem. Pētot citu ražotāju praksi un pētnieciskās publikācijas tika konstatēts, ka nav atrasts risinājums, kas atbilstu visām minētajām prasībām, bieži izmantotās tehnoloģijas būtiski sadārdzina produktu. Pētījuma galvenais uzdevums bija izpētīt iespēju rūpnieciski izveidot tādu pārklājuma tehnoloģiju, kas veidotu pārklājumu kombināciju ar dzidrināto un neatstarojošo slāni un būtu noturīgs pret mehāniskajiem bojājumiem. Projekta ietvaros tika noteikts, vai izmantojot esošo magnetronu uzputināšanas iekārtu, iespējams uznest daudzslāņu dzidrinājuma slāņiem papildus slāni, kurš nodrošinātu nepieciešamās ķīmiskās un mehāniskās īpašības. Par piemērotāko materiālu tika atzīts titāna nestehiometrisks oksīda slānis dažu nanometru (nm) biezumā. Ņemot vērā, ka minētā procesa izstrādāšana jau ir ārpus optisko slāņu vakuumputināšanas tehnoloģijām, tika piesaistīta zinātniskā institūcija – LU Cietvielu fizikas institūts, kura nodrošināja jaudīgu pētniecisko aparatūru un augsti kvalificētu personālu. Stiklu virsmas raksturošanai tika izmantota skenējošā elektronu mikroskopija, rentgendifraktometrija, rentgenfluorescences mikroanalīze, optiskā mikroskopija un spektrometrija. Pēc plāna tika izgatavotas vairākas produktu sērijas, katrai no tām variējot vakuumputināšanas procesa parametrus. Paraugiem tika veikti industriālie izturības testi (abrazīvā noturība, klimatiskie testi, UV ietekme). Radušās virsmas izmaiņas tika analizētas ar pētniecisko aparatūru, novērtēta tās intensitāte un rašanās mehānismi. Iegūto rezultāti ļāva noteikt un pārbaudīt virsējo slāņu optimālos izgatavošanas parametrus un iegūt dzidrināto stiklu ar mehāniski noturīgu aizsargslāni, saglabājot tā unikālās optiskās īpašības. Projekta laikā tika demonstrēta institūciju efektīva sadarbība kopīga mērķa sasniegšanai, iespēja ātri piesaistīt zinātniski pētnieciskās metodes, precīzi novērtēt, analizēt un prognozēt jaunizveidoto produktu īpašības.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.4. "Tehnoloģijas darbavietu inficētības ar DNS un RNS amplikoniem noteikšanai izpēte ", kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Biosan" un SIA "Silvanols".

17.07.2012

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065. Par vienu no svarīgākajām problēmām tika izvirzīts biodrošības aspekts, līdz ar to tika veikts pētījums: "Tehnoloģijas darbavietu inficētības ar DNS un RNS amplikoniem noteikšanai izpēte ". Par mērķi tika izvirzīta nepieciešamība izpētīt tehnoloģiju, kas ļautu noteikt darbavietu inficētību ar DNS un RNS amplikoniem. Apgūstot šo tehnoloģiju tiktu izveidots analītiskais instrumentārijs tālākai 2. klases bioloģiskās aizsardzības laboratorijas boksu attīstībai. Šī tehnoloģija nodrošinātu atgriezenisko saiti, kas ļautu izstrādāt un ražot 2. klases bioloģiskās aizsardzības laboratorijas boksus, kuri nodrošinātu aizsardzību gan pret mikroorganismiem, gan arī vīrusiem un amplikoniem. Pētījuma ietvaros tika izveidota paraugu atlases un tālākās analīzes metodika. Tika atlasīti gaisa un virsmu paraugi, pēc noteiktas metodikas izdalīts paraugos atrodamais DNS, lietojot reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas ierīci noteikti daudzumi un sekojoši analizēti rezultāti. Izsmidzinātais DNS tika pakļauts vairākiem iedarbības veidiem (UV gaisma, mehāniskā/ķīmiskā tīrīšana). Iegūtie rezultāti deva atgriezenisko saiti par notiekošajiem procesiem laboratorijas boksā, kas ļauj izstrādāt drošas ekspluātācijas normatīvus. Šī tehnoloģija ir arī kā rīks, ar kuru var novērtēt dažādu boksu inženiertehnisko risinājumu efektivitāti. - Gala rezultātā tika sasniegts pētījuma mērķis, ir izstrādāta tehnoloģija darbavietu inficētības noteikšanai ar DNS un RNS amplikoniem. - Pielietojot izstrādāto tehnoloģiju, izmērītas vīrusu DNS koncentrācijas gaisā un uz virsmas. - Vīrusa koncentrācija gaisā samazinājās tam atrodoties baktericīdā UV-C (254 nm) starojuma ietekmē. - Vīrusa DNS denaturēšana uz boksa virsmām ir vājāka, salīdzinot ar tā denaturēšanu gaisā. - Eksperimentālie rezultāti nav pretrunā ar UV starojuma ietekmi uz DNS. - Ir iegūts rīks, kas nodrošina atgriezenisko saiti, ir iespējama darba vietu efektivitātes novērtēšana - Balstoties uz iegūtajiem datiem, ir idejas par turpmāko jaunu produktu attīstību. - Lietderīgi turpināt šo projektu, lai izstrādātu ierīci, kurā būtu apvienoti vairāki iedarbības mehānismi, kuri nodrošinātu aizsardzību gan pret mikroorganismiem, gan arī vīrusiem un amplikoniem.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.12.„Mikroorganismu augšanas dinamikas mērīšana ar optisku metodi, kur tiek izmantota gaisma ar dažādu gaismas viļņu garumu”, kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Biotechnomica", A/S Biotehniskais centrs

29.05.2014

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065. Pasaulē optiskā blīvuma (optical density) (OD) mērīšana ir plaši pielietojama metode, lai novērtētu substanču koncentrāciju, jo absorbcija ir proporcionāla absorbējošo elementu koncentrācijai paraugā saskaņā ar Bēra–Lamberta likumu. Tomēr Bēra–Lamberta likuma pielietošana ir pietiekoši korekta tikai homogēnām substancēm nevis suspensijām. Šūnas vai daļiņas var aizēnot viena otru vai atstarot gaismu vairākas reizes. Šis efekts ir praktiski nemanāms pie mazas daļiņu koncentrācijas vai kad tiek lietotas šauras kivetes. Bet kad šūnu suspensijas tiek analizētas pie augstākas koncentrācijas (OD > 0.25) vai arī platākās kivetēs (>2.5mm), attiecība starp optisko blīvumu un koncentrāciju kļūst nelineāra un ir atkarīga no vairākiem neprognozējamiem faktoriem, līdz ar to pētījuma mērķis bija, izpētīt pēc jūtīguma optimālo optisko shēmu lai veiktu mikroorganismu koncentrācijas mērījumus lielai, vidējai un mazai mikroorganismu koncentrācijai. Tika izveidots iekārtas makets kurā bija iespēja paraugu apstarot ar dažāda gaismas viļņa garuma avotiem un detektēt gan caurgājušās, gan atstarotās gaismas intensitāti, jo fotodetektori tika izvietoti pusaplī ap apstarojamo objektu. Gala rezultātā tika sasniegts pētījuma mērķis, t.i. noteikt optimālo optisko shēmu, lai varētu veikt mikroorganismu koncentrācijas mērījumus lielai, vidējai un mazai mikroorganismu koncentrācijai. Nefelometrisko (atstarotās gaismas) pētījumu rādītāju ticamības zona ir atkarīga no: suspensijas koncentrācijas, mērījuma leņķa, apstarojamās gaismas viļņa garuma, suspensijas daļiņu izmēriem, optiskā ceļa garuma. Koncentrācijas aprēķinu ir rekomendējams veikt, lietojot kombinēto kalibrācijas līkni, kas ir veidota no vairākiem ticamības zonu apgabaliem. Bakterialām šūnām, kurām ir nepieciešams plašs ticamības zonas apgabals, rekomendējams mērīt caurgājušo un atstaroto gaismu un apstrādāt rezultātus, kā tas ir piedāvāts šajā pētījumā. Šī pētījuma rezultāti sniedz pielietojamas rekomendācijas turbidimetru izstrādātājiem Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.14. “Daugavas lejteces straumju izpēte jaunas HES tehnoloģijas attīstībai”

01.10.2012

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījumā izstrādāti ūdens brīvās plūsmas hidrokinētisko hidroelektrostaciju (BPH) vietas izvēles kritēriji, noteikti ūdens plūsmas ātrumi un, balstoties uz tiem, aprēķināts BPH enerģētiskais potenciāls divos reģionos Daugavas lejtecē. Novērtētas sagaidāmās enerģijas ieguves potenciāla izmaiņas pa mēnešiem. No jauniegūtajiem un literatūrā jau zināmiem datiem ir iegūtas ūdens plūsmas lieluma un ūdens blīvuma vērtības gada griezumā, nosauktajos divos Daugavas lejteces posmos. Balstoties uz šo informāciju, kā arī uz informāciju par dažādu turbīnu efektivitāti, ir aprēķināts minēto Daugavas posmu enerģētiskais potenciāls no BPH izmantošanas viedokļa. Novērtētas potenciāla izmaiņas atkarībā no iespējamām ūdens blīvuma un caurteces apjoma izmaiņām. Izstrādātas atbilstošas metodikas šādu darbu veikšanai. Par pētījuma rezultātiem sagatavotas publikācijas starptautiski citējamiem zinātniskajiem žurnāliem. Projekti rezultāti īsumā ir sekojoši: • Iegūti dati par Daugavas lejteces straumes ātrumiem, kas var tikt izmantoti BPH ierīkošanai . • Izvērtēts BPH enerģētiskais potenciāls Daugavas lejtecē. • Atrastas iespējamās vietas dažādu atsevišķu BPH turbīnu un BPH turbīnu parku uzstādīšanai. • Konstatēts, ka ūdens blīvuma izmaiņas ar laiku nepārsniedz 0,2 % un nevar būtiski ietekmēt enerģētisko potenciālu. • Darba rezultāti ļauj aptuveni novērtēt arī citu Daugavas tuvāko posmu potenciālu BPH izmantošanai tuvākā un tālākā nākotnē, kad BPH tehnoloģijas attīstīsies dodot iespēju ražot elektroenerģiju pie zemākiem straumju ātrumiem . • Konstatēts, ka straumes ātrumi pat mierīga upes plūduma dažādās viena šķērsgriezuma vietās atšķiras līdz pat 3 reizēm un vairāk. Līdz ar to pirms BPH turbīnu izvietošanas, lai būtiski palielinātu to izmantošanas efektivitāti, vienmēr ir vērts veikt detalizētu attiecīgā upes apgabala straumju izpēti.. • izstrādātās metodikas var tikt lietotas citu upju posmu izvērtēšanai BPH izmantošanas aspektā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 2.1.„Hidrokinētisko elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas apstākļu un lēno ūdens straumju izmantošanas iespēju palielināšanas izpēte, turbīnas tipa un parametru aprēķinu modeļa izstrāde pie maziem un mainīgiem ūdens plūsmas raksturlielumiem”

10.07.2014

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījumu īstenoja SIA “MRK Serviss” sadarbībā ar SIA “BRZA Agro”. Lai iegūtu jaunu informāciju par hidrokinētisko spēkstaciju izmantošanas iespējām Daugavas vēl šajā sakarā neizpētītos posmos, atbilstoši iepriekšējā projektā izstrādātai metodikai tika veikti mērījumi Daugavā no Līvānu pārceltuves līdz Jēkabpilij. Metodika tika pilnveidota lai būtu iespējams novērtēt ieguvumus no dažādu vadotņu lietošanas un iegūtie dati tika atbilstoši apstrādāti. Balstoties uz šī darba rezultātiem var izdarīt sekojošus secinājumus par hidrokinētisko iekārtu (HKI) lietošanu kopā ar vadotnēm: • Šajā projektā izpētītie Daugavas posmi ir ar būtiski mazāku potenciālu elektroenerģijas ražošanai ar HKI nekā iepriekšējā projektā izpētītie. Līdz ar to, rūpnieciskai elektroenerģijas ražošanai vispirms ir jāapsver labākie no iepriekšējā projektā aprakstītajiem posmiem • Ņemot vērā būtisko elektroenerģijas ražošanai ar HKI potenciāla kritumu salīdzinājumā ar iepriekšējā projektā aprakstītajiem posmiem, tālāka Daugavas izpēte uz augšu no Līvāniem šajā sakarā ir maz perspektīva • Gan šajā projektā izpētītie Daugavas posmi, gan, potenciāli, arī uz augšu no Līvāniem ir ļoti piemēroti lokālai elektroenerģijas ražošanai ar HKI, jo starp krācēm iespējams atrast ātras un pietiekami dziļas straumes individuālu HKI darbināšanai • Iegūta papildus informācija, kas apstiprina hipotēzi par upes caurplūduma un straumes ātruma sakarībām • Aprēķini liecina ka vadotnes var palielināt efektivitāti elektroenerģijas ražošanai ar HKI Daugavā par vismaz 50 līdz 110 procentiem • Vadotnes ir perspektīvs risinājums gan upju brīvās plūsmas, gan arī citu brīvās plūsmas HKI efektivitātes uzlabošanai • Ieguvumi no vadotņu lietošanas var tikt novērtēti izmantojot metodi, kas ir aprakstīta šajā darbā • Ir perspektīvi un vēlams veikt izpētes un izstrādes darbus lai izveidotu vadotnes straumju ātrumiem ap un zem 1 m/s, jo tās ir vismazāk pētītas un paredzams, ka darbojas visefektīvāk • Straumes spiediena spēku, kas darbojas uz vadotnēm samazināšana un vadotņu nostiprināšanas risinājumi ir jautājumi, kas noteikti ņemami vērā, izstrādājot jaunas vadotnes • Iespējama vadotņu izmantošana jaunu HKI energosistēmu automātikas iekārtu elementu un/vai risinājumu radīšanai Projekta ietvaros bija arī uzdevums izveidot vienkāršotu aprēķinu metodiku un ar izmēģinājumiem dabā pārbaudīt veiktos aprēķinus HKI turbīnu lāpstiņu pamata parametru noteikšanai. Aprēķiniem izvēlētas lāpstiņas ar sarežģītu telpisku formu tā, lai tās ir saskaņā ar potenciāliem ūdens plūsmas kustības apstākļiem. Šajā sakarā tika iegūti sekojoši rezultāti: • Izstrādāta vienkāršota metodika (Kaplāna tipa) turbīnu un tās elementu aprēķināšanai pie maziem straumes ātrumiem. • Ar metodikas palīdzību iespējams prognozēt maksimālo iegūstamo jaudu pie izvēlētajiem parametriem, sakarības starp turbīnas un tās lāpstiņu parametriem ( skaitu, izmēriem, pagrieziena leņķi), vadotnes izmēru ietekmi. • Izveidots un pārbaudīts praksē eksperimentālais stends turbīnu parametru noteikšanai mazu ūdens plūsmas ātrumu diapazonā . • Vienkāršotas turbīnu parametru aprēķināšanas metodes eksperimentāla pārbaude parādīja labu kvalitatīvu atbilstību reālajiem eksperimentā iegūtajiem datiem. • Ar piemērotām vadotnēm izpētītajos apstākļos iespējams palielināt iegūstamās elektroenerģijas jaudu 1,5 līdz 1,8 reizes.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 3.5. „Hidrokinētisko spēkstaciju ražošanas jaudu palielināšanas iespēju izpēte mazu ūdens plūsmas ātrumu gadījumos”

30.09.2014

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījumu īstenoja SIA “Virsma” sadarbībā ar SIA “Vitakon”. Pētījumā izstrādātas straumi paātrinošas iekārtas - vadotnes, kuras bez būtiskiem enerģijas zudumiem koncentrē to darba kanālā un potenciāli nodrošina tajā ūdens plūsmas ātrumu, kāds nepieciešams elektroģeneratoram tā efektīvai darbībai. Vadotne var palielināt ūdens plūsmas ātrumu līdz pat 30 % nezaudējot transformējamās enerģijas apjomu, tomēr vēl vairāk samazinot darba kanāla platumu transformējamās enerģija samazinājums var pārsniegt ieguvumus no ātruma pieauguma. Tāpat pētījumā darbiem nepieciešamā pasaules pieredze, izgatavoti un pārbaudīti dažādas formas darba ķermeņi, kas var kalpot par turbīnas piedziņas elementiem. Eksperimentos atrastas dažādiem apstākļiem piemērotākās šādu ķermeņu formas. Noteikti arī optimālie attālumi un izdevīgākais savstarpējais izvietojums turbīnas elementiem turbulences un ietekmes samazināšanai darba kanālā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies pētījums 3.9. „Nolietoto riepu depolimerizācijas pētījumi mikroviļņu iedarbībā”

31.03.2015

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījumu īstenoja SIA “Eko osta” sadarbībā ar SIA “Virsma”. Pētījumā veikta datu ieguve četros virzienos: a) nolietoto riepu materiāla izpēte, b) aprēķini un mērījumi mikroviļņu lauka sadalījumam reaktorā, kas paredzēts riepu pārstrādei, c) režīmu izstrāde dažādu riepu depolimerizācijas un izšķīdināšanas procesiem mikroviļņu reaktoros, d )iegūto jauno gala produktu īpašību izpēte. Iegūts plašs eksperimentālo rezultātu klāsts, kas liecina par reālām iespējām šādas jaunas riepu depolimerizācijas tehnoloģijas izstrādei kā pārtrauktā tā arī nepārtrauktā procesā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 3.1. "Bīstamo atkritumu sistēmas optimizācijas iespēju un atkritumu rašanās modeļu izstrāde"

30.04.2015

Šī projekta ietvaros tika veikta izpēte par visu bīstamo atkritumu apsaimniekošajā iesaistītu dalībnieku lomu un mijiedarbību sektora ilgtspējīgā attīstībā. Trīs veidu iestādes ir iesaistītas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas procesu attīstībā - bīstamo atkritumu apsaimniekošanas institūcijas, pētniecības iestādes un valsts institūcijas. Valdība un tās padotībā esošās institūcijas, piemēram, ministrijas, vides pārvaldes utt., izstrādā tiesību aktus par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas politiku. Tas notiek ciešā sadarbībā ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju un pētniecības iestādēm. Bīstamo atkritumu apsaimniekotāji gādā par plašu aktivitāšu sfēru gan bīstamo atkritumu savākšanu un utilizāciju vai uzglabāšanu, kā arī piesārņotās grunts atjaunošanu. Šajās aktivitātēs ir vajadzīgs atbalsts ne tikai no valsts institūcijām, bet arī zinātnisko institūciju piesaite, tādā veidā radot jaunas un inovatīvas tehnoloģijas. Cieša sadarbība starp visām minētajām iestādēm veicina arī pašu bīstamo apsaimniekošanas uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos. Zinātniskās institūcijas nest pienesumu arī analizējot un izstrādājot politikas instrumentus, kas nepieciešami, lai valsts pārvalde sasniegtu noteiktos bīstamo atkiritumu apsaimniekošanas mērķus.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.1. "Farmācijas un naftas savienojumu saturošu ūdeņu bioloģiskā attīrīšana"

30.06.2015

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006 un ietver sevī 4 aktivitātes. Pētījuma 1. aktivitātes ietvaros izstrādāts farmaceitiskās rūpniecības notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu dinamiskais simulācijas datormodelis BioWin ASM 2D, un veikta notekūdeņu attīrīšanas procesa matemātiskā modelēšana, simulējot dažādus iespējamos notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības scenārijus, variējot ar piesārņojuma slodzēm, ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) frakciju sastāvu, hidrauliskajiem, substrāta un vides parametriem. Uz pētījuma aktivitātes laikā iegūto rezultātu un secinājumu bāzes izstrādātas rekomendācijas ķīmiski piesārņotu notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas procesu optimizēšanai un notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes paaugstināšanai. 2. aktivitātes ietvaros veikta AS „Grindeks” farmaceitiskās ražošanas notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu aktīvo dūņu biocenozes izpēte, analizēta mikroorganismu daudzveidība un sugu sastāvs. Kopumā izdalītas 117 raksturīgākās mikroorganismu kultūras: 72 baktērijas, 30 raugi un 15 micēlijsēnes, un veikta to bioķīmiskā identifikācija ar BiologTM mikrobiālo identifikācijas sistēmu un PCR metodi. Ar izdalītajiem un identificētajiem mikroorganismiem veikti kolbu eksperimenti, pārbaudot to specifisko spēju bioloģiski attīrīt farmācijas un naftas savienojumus saturošus notekūdeņus no AS "Grindeks" un SIA "E-Daugava" attīrīšanas sistēmām. Kopumā 23 mikroorganismu kultūrām noteikta to spēja degradēt 3 dažādas ķīmiskās uzbūves aktīvās farmaceitiskās vielas - mildronātu, oksitocīnu un zopiklonu. Identificētas mikroorganismu grupas, kurām ir vislielākais potenciāls kompleksu, ķīmiski piesārņotu farmācijas un naftas savienojumus saturošu notekūdeņu attīrīšanā, un 3. projekta aktivitātes ietvaros ar tām veikti bioaugmentācijas eksperimenti caurplūdes režīmā, variējot ar piesārņojuma koncentrāciju, barības vielu sastāvu, vides un hidrauliskajiem parametriem, biomasas daudzumu u.c. Analizēta inokulētās kultūras ietekme uz ĶSP, naftas produktu un farmaceitisko vielu degradācijas pakāpi, kā arī biomasas daudzuma un sastāva izmaiņām. Identificēti galvenie bioaugmentāciju traucējošie faktori un noteikta optimālā bioaugmentācijas tehnoloģija. Pārbaudīta kometabolisma nozīme naftas produktu un humusvielu biodegradācijā, veicot papildus mikroorganismu piebarošanu ar viegli degradējamiem oglekļa avotiem. Analizēta nebiodegradējamā piesārņojuma daļa un kvantificēts humusvielu saturs tajā. Pārbaudītas 2 fizikāli ķīmiskās metodes humusvielu atdalīšanai. 4. projekta aktivitātes ietvaros pēc iepriekš izstrādātas metodikas veikta augstāko efektivitāti uzrādījušo baktēriju, micēlijsēņu un raugu kultūru liofilizācija, pielietojot dažādus krioprotektorus. Analizēta mikroorganismu dzīvotspēja uzglabāšanas laikā, veicot paraugu rehidratāciju noteiktos laika intervālos. Analizējot iegūtos datus, noteikti efektīvākie krioprotektori katrai kultūrai maksimālās šūnu dzīvotspējas saglabāšanai un analizētas liofilizētu mikroorganismu produktu rūpnieciskās ražošanas iespējas. Identificētas kultūras, kurām liofilizācija nav piemērota saglabāšanas metode. Sasniegtie mikroorganismu dzīvotspējas un stabilitātes rezultāti paraugiem pēc liofilizācijas salīdzināti ar datiem, kas iegūti, veicot mikroorganismu kriokonservāciju šķidrajā slāpeklī. Pētījuma ietvaros sagatavotas zinātniskās publikācijas: 1. Neilands R., Larsson S., Neilands R., Gjunsburgs B., Bernats M., Strade E. High Strength Wastewater Treatment Process Simulation. Cilvil Engineering’ 13: 4th International Scientific Conference: Proceedings (4), Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2013, 68-76. ISSN: 2255-7776. Hipersaite: http://llufb.llu.lv//conference/Civil_engineering/2013/partII/Latvia_CivilEngineering2013Vol4Part2.pdf#page=70 2. Neilands R., Bernats M., Larsson S., Strade E. High Strength Wastewater Treatment Process Simulation. Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 17. Starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 2013. gada 24. aprīlis, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013, 365-375. 3. Rozitis Dz., Strade E. COD reduction ability of microorganisms isolated from highly loaded pharmaceutical wastewater pre-treatment process. Journal of Materials and Environmental Science, 6 (2), 2015, 507-512. ISSN: 2028-2508. Hipersaite: http://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol6/vol6_N2/59-JMES-1108-2014-Rozitis.pdf 4. Bernats M., Juhna T. Factors Governing Degradation Of Phenol In Pharmaceutical Wastewater By White-Rot Fungi: A Batch Study. The Open Biotechnology Journal, 9, 2015. ISSN: 1874-0707 //15. Hipersaite: http://www.benthamopen.com/contents/pdf/TOBIOTJ/TOBIOTJ-9-E010.pdf Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.2. " Pārklājumu uznešanas tehnoloģiskā procesa konstruktīvo risinājumu iespēju izpēte", kas tika īstenots sadarbojoties AS "Sidrabe" un SIA “Groglass”

31.12.2013

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. AS “Sidrabe” ir augsto tehnoloģiju uzņēmums, kuram ir sava zinātniski pētnieciskā laboratorija ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, procesa novērošanas un analīzes aparatūru un augstas zināšanas pārklājumos un to izgatavošanas metodikā. AS “Sidrabe” ir tehnoloģisko procesu komercializēšanas pieredze un iekārtas/ infrastruktūra tehnoloģiju izstrādei. Pētījuma darba uzdevums bija veikt pārklājumu uznešanas tehnoloģiskā procesa konstruktīvo risinājumu iespēju izpēte, lai nodrošinātu jaunu konceptuālu vakuuma pārklājumu procesu konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu iespēju izpēti un svarīgāko tehnoloģisko parametru identificēšanu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ļoti augstu dažādu vakuuma pārklājumu vienmērību un procesu stabilitāti uz liela izmēra substrāta. Tehnoloģisko vakuuma pārklājumu veiksmīgai pielietošanai ir nepieciešama ļoti augsta pārklājuma vienmērība un pārklājumu parametru atbilstība stingrām prasībām, vienlaikus nodrošinot augstu iekārtas ražību uz arvien lielāka substrāta izmēra, lai nodrošinātu iekārtas maksimālu efektivitāti. Pētot citu ražotāju praksi un pētnieciskās publikācijas tika konstatēts, ka nav pieejams risinājums, kas atbilstu visām prasībām, bieži izmantotās tehnoloģijas būtiski sadārdzina produktu. Projekta mērķu realizēšanai tika noslēgti divi līgumi ar sadarbības partneriem par pētījumu veikšanu augstas vienmērības un stabilitātes nodrošināšanu pārklājumiem vakuumā uz liela izmēra substrātiem, kas vērsts uz svarīgākajiem parametriem un iespējamiem konceptuāliem konstruktīviem un tehnoloģiskiem risinājumiem, kas būtu par pamatu tehnoloģisko uzlabojumu (funkcionālo vienību) veikšanai uz laboratorijas iekārtām, testa funkcionālo prototipu izstrādei un izgatavošanai. Projekta pētījumu rezultātā tika noteikts, ka lai nodrošinātu vienmērīgu un homogēnu reaktīvās izsmidzināšanas procesu uz lielām virsmām, jāizmanto sensora/sensoru kontrole, kas tiek lietota kā atskaites punkts noslēgta cikla kontrolei. Stabilu sensoru trūkums un/vai nepareiza izmantošana vai novietojums var likt izvēlēties drošāku risinājumu, tādēļ ir nepieciešams izmantot stabilus un drošus sensorus, kā piemēram skābekļa sensoru (Lambda) un Penning-PEM kā parciālā spiediena sensorus, kurus viegli var izvietot virs lielām virsmām, nodrošinot lokālu informāciju un lokālas izmaiņas lai kontrolētu vienmērību un homogenitāti. Esošo pētījumu rezultātus par reaktīvās izsmidzināšanas tehnoloģiskā procesa atsūknēšanas sistēmas un gāzu padeves sistēmas konstruktīvajiem risinājumiem un tehnoloģiskā procesa nepieciešamo parametru kontroles iespējām izmantojot stabilus sensorus, lai nodrošinātu ļoti augstu dažādu vakuuma pārklājumu vienmērību uz liela izmēra substrāta, var izmantot konkrēta vakuuma iekārtas reaktīvās izsmidzināšanas tehnoloģiskā procesa vakuuma pārklājumiem uz liela izmēra substrātiem pilot modeļa izstrādei, ņemot vērā ieteiktos tehniskos risinājumus un kontroles procesam nepieciešamo sensoru izmantošanu. Projekta laikā tika demonstrēta institūciju efektīva sadarbība kopīga mērķa sasniegšanai, iespēja ātri piesaistīt zinātniski pētnieciskās metodes, precīzi novērtēt, analizēt un prognozēt jaunizveidoto produktu īpašības. Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.3. " Kopizsmidzināšanas procesa izpēte konkurētspējīgu, caurspīdīgu vadošo oksīdu uznešanai", kas tika īstenots sadarbojoties AS "Sidrabe" un SIA “Groglass”

31.12.2014

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. AS “Sidrabe” ir tehnoloģisko procesu komercializēšanas pieredze un iekārtas/ infrastruktūra tehnoloģiju izstrādei. Pētījuma darba uzdevums bija veikt kopizsmidzināšanas procesa iespēju izpēti konkurētspējīgu, caurspīdīgu vadošo oksīdu un dažādu oksīdu maisījumu uznešanai izmantojot zemu izmaksu izejmateriālus un augstas ražības reaktīvo uznešanas procesu. Veikt iespēju izpēti konkurētspējīgu pārklājumu efektīvai uznešanai no komplicētiem materiāliem un identificēt svarīgākos tehnoloģiskos parametrus un to ietekmi uz kopizsmidzināšanas tehnoloģisko procesu, lai rastu iespēju ar kopizsmidzināšanas metodi veikt dažādu elementu komplicētus jaunus pārklājumus ar reaktīvās uznešanas metodi, kas būtu par pamatu tehnoloģisko uzlabojumu veikšanai uz laboratorijas iekārtām, testa funkcionālo prototipu izstrādei un izgatavošanai. Projekta mērķu realizēšanai tika noslēgti divi līgumi ar sadarbības partneriem par kopizsmidzināšanas procesa iespēju izpēti konkurētspējīgu, caurspīdīgu vadošo oksīdu un dažādu oksīdu maisījumu uznešanai. Rūpnieciskā pētījuma darbu rezultātā ir sagatavotas un apstiprinātas publicēšanai divas publikācijas starptautiskos zinātniskos žurnālos. Projekta pētījumu rezultātā tika noteikts, ka kopizsmidzināšana ļauj darboties ar dažādiem pārklājumu sastāviem, tāpēc šī metode ir lieliski piemērota magnetronu uzputināšanas procesu pētījumiem, kā arī dažādu materiālu ražošanā. Atšķirīgu materiālu kopīga izsmidzināšana vakuumā dod iespēju kontrolēt pārklājuma sastāvu – homogēnus pārklājumus var iegūt no jebkādu komponentu kombinācijas. Kopizsmidzināšana procesā maksimālais no papildmērķa uz pamatmērķi uzputinātā pārklājuma biezums nedrīkst pārsniegt biezumu, ko pamatmērķis var izsmidzināt vienā izsmidzināšanas zonas pārejas reizē. Papildmērķa materiāls nedrīkst uzkrāties uz pamatmērķa. Paralēli kopizsmidzinot divus dažādus mērķus, mainīga sastāva pārklājumu var iegūt, ja tiek mainīta katra mērķa izsmidzināšanas jauda. Divu magnetronu uzputināšana sistēma izmanto galvenokārt nelīdzsvarotus magnetronus plazmas norobežotās konfigurācijās. Visbiežāk izmantotie varianti: divi magnetroni, kas novietoti „side-by-side”, pagriezti viens pret otru vai „face-to-face”. Kopizsmidzināšanas procesā caurspīdīgu vadošo oksīdu uznešanai magnetronu impulsu barošanas avots dod iespēju veikt reaktīvo izsmidzināšanu ar individuālu magnetronu mērķu iespējamajām jaudas blīvuma robežvērtībām, novēršot nestabilitātes, kas rodas loku dēļ. Esošo pētījumu rezultātus par kopizsmidzināšanas procesu konkurētspējīgu caurspīdīgu vadošu oksīdu un dažādu oksīdu maisījumu efektīvu uznešanu izmantojot augstas ražības reaktīvo uznešanas procesu var izmantot konkrētu vakuuma iekārtu kopizsmidzināšanas procesiem risinājumu izstrādei ņemot vērā pētījuma rezultātā ieteiktos tehniskos risinājumus un svarīgākos tehnoloģiskos parametrus. Projekta laikā tika demonstrēta institūciju efektīva sadarbība kopīga mērķa sasniegšanai, iespēja ātri piesaistīt zinātniski pētnieciskās metodes, precīzi novērtēt, analizēt un prognozēt jaunizveidoto produktu īpašības. Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.11."Atsūknēšanas sistēmas ietekme uz ekonomisku oksīdu pārklājumu veidošanu reaktīvajā procesā", kas tika īstenots sadarbojoties AS "Sidrabe" un SIA “Groglass”

31.12.2014

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. AS “Sidrabe” ir tehnoloģisko procesu komercializēšanas pieredze un iekārtas/ infrastruktūra tehnoloģiju izstrādei. Pētījuma darba uzdevums bija veikt atsūknēšanas sistēmas ietekmes izpēti uz oksīdu pārklājumu veidošanu reaktīvajā procesā ar samazinātu resursu patēriņu, izmantojot iespēju samazināt atsūknēšanas gāzu plūsmu, vienlaicīgi kontrolējot skābekļa padevi oksīdu veidošanās procesā. Vakuuma pārklājumu reaktīvajos procesos argons tiek izmantots metāla uzputināšanā un skābeklis oksīdu veidošanā. Samazinot argona plūsmu vai/un paceļot spiedienu uznešanas procesā, būtu iespējams samazināt atsūknēšanas sistēmas un tehnoloģiskā procesa resursu patēriņu. Būtu iespēja izmantot energoefektīvu atsūknēšanas sistēmu, kā arī dažos tehnoloģiskā procesa periodos būtu iespēja neizmantot visus sūkņus. Galvenais nosacījums, samazinot argona plūsmu vai/un paceļot spiedienu uznešanas procesā, ir nepieciešamība kontrolēt reaktīvo pārklājumu tehnoloģisko procesu, lai nodrošinātu nepieciešamo pārklājumu kvalitāti un tehnoloģiskā procesa maksimālu ražību. Projekta mērķu realizēšanai tika noslēgti divi līgumi ar sadarbības partneriem par atsūknēšanas sistēmas ietekmi uz oksīdu pārklājumu veidošanu reaktīvajā procesā. Projekta pētījumu rezultātā tika noteikts, ka samazinot argona plūsmu vai/nu paaugstinot spiedienu uznešanas procesā, ir nepieciešamība kontrolēt reaktīvo pārklājumu tehnoloģisko procesu. Vakuuma pārklājumu reaktīvajos procesos argons tiek izmantots metāla uzputināšanā un skābeklis oksīdu veidošanā. Reaktīvās uzputināšanas procesā atsūknēšanas konstante nedrīkst pārsniegt ~ 1 s, lai nodrošinātu procesa vadāmību. Samazinot argona plūsmu vai/un paceļot spiedienu uznešanas procesā, būtu iespējams samazināt atsūknēšanas sistēmas un tehnoloģiskā procesa resursu patēriņu. Skābekļa izmantošanas koeficients palielinās, ja samazinās argona plūsma kamerā un palielinās atsūknēšanas ātrums, t.i., argona plūsmas samazināšana pārklājuma SiO2 uzputināšanas procesā vecina skābekļa plūsmas samazināšanos kamerā noteikta procesa izpildei. Reaktīvajā uzputināšanas procesā skābekļa izmantošanas koeficients sasniedz 85%. Lai iegūtu oksīda pārklājuma maksimālo uzputināšanas dinamisko ātrumu, pārejas režīmā ir jāvada trīs procesa gāzu raksturlielumi – spiediens, gāzu plūsmas, atsūknēšanas ātrums, kā arī uzputināšanas elektriskie parametri un jāatrod optimāla attiecība. Tehnoloģiskā procesa laikā izpētes gaitā magnetronu nodalījumos tika samazinātas argona sākotnējās plūsmas aptuveni divas reizes. Kopējais argona plūsmas samazinājums sastādīja ~ 700 sccm. Gāzu plūsmas un nodalījumu atsūknēšanas ātruma samazināšana tādā pašā atsūknēšanas sistēmas komplektācijā ļāva iegūt lielāku spiedienu atšķirību starp nodalījumiem ar magnetroniem un visu kameru, un samazināt blakusesošo nodalījumu ietekmi vienam uz otru. Esošo pētījumu rezultātus par atsūknēšanas sistēmas ietekme uz oksīdu pārklājumu veidošanu reaktīvajā procesā var izmantot konkrētu jaunu vakuuma iekārtu risinājumu izstrādei kā arī jau esošu rūpniecisko vakuuma iekārtu modernizācijai ņemot vērā pētījuma rezultātā ieteiktos tehniskos risinājumus un svarīgākos tehnoloģiskos parametrus. Projekta laikā tika demonstrēta institūciju efektīva sadarbība kopīga mērķa sasniegšanai, iespēja ātri piesaistīt zinātniski pētnieciskās metodes, precīzi novērtēt, analizēt un prognozēt jaunizveidoto produktu īpašības. Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 3.7."Jūras viļnu pārveidošanas iespēju izpēte un analīze"

08.10.2014

Ir noslēdzies nozares pētījums 3.7."Jūras viļnu pārveidošanas iespēju izpēte un analīze" sadarbojoties SIA "Sensotech"un SIA "Waves" Pētījums veikts atbilstoši starp „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11-0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Kopš 2006.gada SIA „Waves” nodarbojas ar izgudrojumiem viļņu enerģijas nozarē. Lai padziļināti izpētītu šīs enerģijas raksturu un tās pārveidošanu iegūstot jaunas zināšanas, sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Sensotech”, kas darbojas elektronisko komponenšu izstrādes jomā tika veikts darbs pie projekta „Jūras viļņu enerģijas pārveidošanas iespēju izpēte un pētniecība”. Enerģijas patēriņa pieprasījuma pieaugums- no vienas puses un tradicionālo enerģijas resursu izsīkšana- no otras puses rada nepieciešamību apgūt arvien jaunus avotus. CO2 izmešu ierobežošanai labvēlīgāka ir atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana. Okeānu un jūru viļņi ir nozīmīgs atjaunojams enerģijas avots. Tā apgūšanas procesā nerodas tieši CO2 izmeši. Lai plašāk komercializētu atjaunojamo enerģijas resursu, tajā skaitā viļņu enerģijas izmantošanu, ir nepieciešams apgūt jaunas zināšanas šajā jomā. Galvenie šī projekta uzdevumi bija: - Apzināt viļņu enerģijas pārveidošanas ietekmējošos faktorus un izanalizēt kādām prasībām ir jāatbilst šīs enerģijas uztvērējam. Balstoties uz šīs analīzes pamata, gūt zināšanas par piemērotāko viļņu enerģijas uztvērēju (-iem). - Veikt mērījumus lai noskaidrotu enerģijas pārveidošanas absolūtās vērtības pie dažādiem dziļūdens viļņu parametriem (Viļņu augstuma (H) un perioda (T). - Sastādīt viļņu enerģijas aprēķinu formulu atkarībā no dziļuma, lai gūtu zināšanas par viļņu enerģijas izplatīšanās sakarībām ūdeni virzienā vertikāli uz leju. - Izpētīt viļņu refleksijas samazināšanas iespējas transformācijas procesā lai gūtu zināšanas par turpmākas izpētes virzieniem dziļūdens viļņu enerģijas pārveidošanas jomā. Šī projekta ietvaros jūras un okeānu viļņu enerģijas jomā tika gūtas zināšanas par enerģijas pārveidošanas veidu un noskaidrojuši turpmākas izpētes virzienus dziļūdens viļņu enerģijas pārveidošanā. Galvenie šī projekta secinājumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi nākotnē – Spēkstacijas izveidi Baltijas jūras reģionā, ir: 1. Uztvērēju atbilstība viļņu enerģijas absorbcijai – ir jāturpina pētījumi, lai izstrādātu perspektīvas iekārtas – pneimatiskās, hidrauliskās kameras, saspiežami ķermeņi, kuri pildīti ar gāzi. 2. Ietekme uz vidi - ir jāprognozē perspektīvo iekārtu ietekmes uz vidi, respektīvi uz faunu, floru, krasta eroziju, akvatorija rāciju, navigāciju, aizsardzību, zvejniecību u.c. 3. Pēc konkurētspējīga izgudrojuma izstrādnes izveidošanas būs nepieciešami izejas dati viļņu spēkstaciju projektēšanai. Svarīgākie dati šādai projektēšanai ir viļņu parametru (H, λ un T) mērījumi. Parasti šos datus veic dažās vietās, kuru dziļums ir vismaz λmax/2 , ja paisums un bēgums ir vērā neņemams faktors. Datu vākšanas ilgums ir vismaz viens gads, lai varētu iegūt aptuvenu priekšstatu par sagaidāmo viļņu potenciālu. 4. Spēkstaciju darbības ekonomiskais aprēķins, lai apzinātos nozares komercializācijas iespējas.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.13-1.Kosmētikas nozarē izmantojamo UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu izpēte

30.06.2013

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.13-1."Kosmētikas nozarē izmantojamo UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu izpēte", sadarbojoties SIA "Kinetics Nail Systems"un SIA "Vincents Polyline" No 2013.gada marta līdz jūnijam Vides bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (turpmāk VBBKC) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006 veica pētniecības projektu Nr. 1.13.-1 “Kosmētikas nozarē izmantojamo UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu izpēte” lai pētītu jaunus kompozītmateriālus dabīgo nagu pārklājumiem kosmētikā. Projekta mērķis ir atrast tādus kompozītmateriālus, kas būtu funkcionāli, ekonomiski izdevīgi un cilvēkam/videi pieņemami. Projekta uzdevums ir atrast un izpētīt dažādu tirgū pieejamu želejlaku kompozītmateriālus un tajos ieejošās izejvielas. Atrast un izpētīt dažādas tirgū pieejamas izejvielas, kas speciāli izstrādātas kosmētikas vai medicīnas nozarē paredzētiem UV aktivētiem kompozītmateriāliem. Noteikt to ietekmi uz pārklājuma īpašībām. Atrast kompozīcijas sastāvā ieejošās komponentes un to satura attiecības UV starojumā cietējošam hibrīdpārklājumam, kas funkcionāli atbilstu uzstādītajām prasībām. Eksperimentu rezultātā novērtētas 65 dažādas izejvielas. Izveidotas vairāk nekā 500 dažādas kompozīcijas. Noteiktas 8 pārklājumu īpašības: adhēzija, virsmas spīdums, elastība, viskozitāte, polimerizācijas sarukums, virsmas cietība, pārklājuma šķīdība un polimerizācijas pakāpe. Katra kompozīcijas sastāvdaļa un tās koncentrācija dod savu ietekmi uz visām 8 pārbaudītajām pārklājuma īpašībām. Veikto eksperimentu rezultātā ir atrasta kompozīcija, kas pēc svarīgākajām tās īpašībām ir salīdzināta ar tirgus līderiem. Iegūtie rezultāti uzskatāmi parāda, ka lielāka daļa īpašības vēl ir jāuzlabo, lai sasniegtu tirgus līdera rādītājus. Veikto testu rezultāti ļauj izdarīt sekojošus secinājumus: 1. Sistēmas mehāniskās īpašības galvenokārt nosaka tajā ieejošie oligomēri. 2. Oligomēri ar sliktām adhēzijas, virsmas spīduma un elastības īpašībām jau mazās koncentrācijās sagrauj kopējā pārklājuma īpašības. 3. Vairāk funkcionāli oligomēri ar mazu viskozitāti kopējo pārklājumu padara trauslāku. 4. Lielākas molekulmasas oligomēri ir stingāki un ar lielāku elastības moduli nekā mazas molekulmasas oligomēri. 5. Atrastā kompozīcija ar vislielāko elastības moduli satur oligomērus Exothane 26, Exothane 10 un Exothane8 attiecībā 1:1:2. 6. Monomēru pievienošana kompozīcijai veicina polimerizācijas sarukuma veidošanos. Īpaši to veicina HPMA. 7. Monomēru pievienošana kompozīcijai samazina pārklājuma virsmas cietību. 8. IBMA samazina virsmas spīdumu, jo esošajos reakcijas apstākļos nepietiekoši polimerizējas. 9. Kompozīcijai pievienojot mazas viskozitātes oligomērus ne vienmēr iespējams kopējo sistēmas viskozitāti samazināt, jo līdzīgas struktūras oligomēri mēdz savietoties savā starpā, palielinot kopējā pārklājuma viskoztāti. 10. PMMA kā piedeva samazina pārklājuma polimerizācijas sarukumu, bet negatīvi ietekmē elastības moduli. 11. PMMA novērš pārklājuma virsmas spīdumu un padara to matētu. 12. Acetonā šķīstošā piedeva –nitroceluloze neietkemē pārklājuma virsmas cietības rādītājus. 13. Nitrocelulozes pievienošana kompozīcijai pat nelielās koncentrācijās uzlabo pārklājuma škīdību acetonā. 14. Izejviela, ar kuru iespējams regulēt pārklājuma polimerizācijas pakāpi, ir fotoiniciators. 15. Optimālais fotoiniciatora daudzums iegūtajai kompozīcijai ir 2%. Šie secinājumi tiks izmantoti turpmākajā pētniecības gaitā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.13-2. "UV aktivētas polimerizācijas biodegredablus polimērus saturošu kompozītsistēmu izpēte"

31.03.2014

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.13-2."UV aktivētas polimerizācijas biodegredablus polimērus saturošu kompozītsistēmu izpēte" No 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam Vides bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (turpmāk VBBKC) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006 organizēja pētniecības projektu, Nr. 1.13.-2 “UV aktivētas polimerizācijas biodegredablus polimērus saturošu kompozītsistēmu izpēte” lai pētītu jaunus kompozītmateriālus dabīgo nagu pārklājumiem kosmētikā. Projekta mērķis ir izpētīt dažādu dabiskas izcelsmes piedevu ietekmi uz UV aktivētas polimerizācijas kompozītsistēmām un atrast jaunu UV staros cietējošu komopzītmateriālu dabīgo nagu pārklājumiem, kur ieejošās komponenetes būtu saudzīgas cilvēka veselībai un tādējādi mazinātu arodslimību riskus, mazinātu darba vides riska faktorus meistariem un alerģiju/ kairinājumu riskus produkta patērētājiem. Projekta uzdevums ir atrast un izpētīt dabiskas izcelsmes piedevas (polimērus, mikrošķiedras, minerālus u.c.), kas spētu iekļauties UV staros cietējošo uretānakrelātu kompozītsistēmās, noteikt to ietekmi uz pārklājuma īpašībām. Atrast kompozīcijas sastāvā ieejošās piedevas un optimālākās tā satura attiecības UV starojumā cietējošam hibrīdpārklājumam, kas funkcionāli atbilstu uzstādītajām prasībām. Otrs projekta uzdevums ir izpētīt tirgū pieejamās izejvielas un veikt to toksikoloģisko novērtējumu, salīdzināt ar tirgū pieejamo produktu izmantotajām izejvielām un salīdzināt produktu toksikoloģiskos profilus. Pētījumu ietvaros tika konstruētas dažādas kompozītmateriālu sistēmas, izvērtēti pārklājuma parametri un veikti vairāki pētījumi. Iegūti sekojoši rezultāti: 1. Pildvielām pildītu kosmētikā izmantojamu UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu novērtējums 2. Kosmētikā izmantojamu uretāna akrilāta tipa UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu īpašību testēšana un novērtēšana uz dabīgiem nagiem. 3. UV aktivētu kompozītmateriālu tirgus pārskats 4. Kosmētikā izmantojamo UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu izejmateriālu toksiskoloģiskais novērtējums un salīdzinājums ar tirgū pieejamo produktu izmantojamo izejvielu toksiskoloģisko novērtējumu. Veikto pētījumu rezultātā ir iegūti vērtīgi secinājumi un izstrādātaveiksmīga bāze turpmākajiem pētījumiem, turpinot īpašību uzlabošanu un jaunu produktu izstrādi ar jaunām un fascinējošām gatavā produkta īpašībām. Vērtīgākie pētījumu gaitā iegūtie secinājumi UV staros cietēkjošo kompozītpārklājumu pildvielu izmatnošanā ir sekojoši: 5. Silika ir ideāls pigmentu stabilizators krāsas sistēmās, palielina virsējā pārklājuma virsmas cietību, bet pasliktina virsmas optiskās īpašības neuzlabo pārklājuma noņemšanu. 6. Nitroceluloze ir piedeva, kas visvairāk atvieglo pārklājuma noņemšanu, pozitīvi ietekmē pārklājuma fikizāli mehāniskās īpašības, pozitīvi ietekmē pārklājuma sašūtas struktūras veidošanos, bet palielina sistēmas viskozitāti un laikā veicina pārklājuma dzeltēšanu. 7. CAB ir universāla piedeva, jo gan uzlabo virsējā slāņa optiskās īpašības, gan bāzes slāņa mehāniskās īpašības, gan kopējā pārklājuma noņemamību, gan visu pārklājumu šķērssaistīšanās pakāpi, tikai palielina sistēmas viskozitāti. 8. SB kā piedeva uzvedas līdzīgi CAB, tikai mazāk palielina sistēmas viskozitāti, bet arī sniedz mazāku pozitīvo efektu pie pārklājuma noņemšanas. Šie secinājumi tiks izmantoti turpmākajā pētniecības gaitā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.13-3.

31.03.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums1.13-3. UV aktivētas polimerizācijas kompozītsistēmu sastāva optimizācijas iespēju izpēte un tā ietekme uz cilvēka veselību un darba vides riska faktoriem, sadarbojoties SIA Ķinetics Nail Systems"un SIA "Vincents Polyline" No 2014.gada aprīļa līdz 2015. gada martam Vides bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (turpmāk VBBKC) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006 organizēja pētniecības projektu Nr. 1.13.-3. “UV aktivētas polimerizācijas kompozītsistēmu sastāva optimizācijas iespēju izpēte un tā ietekme uz cilvēka veselību un darba vides riska faktoriem”, lai pētītu jaunus kompozītmateriālus dabīgo nagu pārklājumiem kosmētikā. UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu izmantošana kosmētikā ir salīdzinoši jauna tendence – tirgū tie ienāca pirms pieciem gadiem, tāpēc šiem produktiem ir daudz parametru, kurus nepieciešams uzlabot: gan tehnoloģiskie, gan ekspluatācijas, gan toksikoloģiskie. Šobrīd tirgū esošie produkti sastāv no izejvielām, kas nāk no naftas pārstrādes rūpniecības nozarēm. Pētījuma mērķis bija izveidot kompozīciju no kosmētikai atbilstošām izejvielām un papildināt to ar biotehnoloģiski no atjaunojamiem resursiem iegūtām piedevām, kas samazinātu reaktīvo izejvielu īpatsvaru kompozīcijā, tādējādi samazinot varbūtējo risku negatīvai ietekmei uz cilvēku veselību. Pētniecības laikā tika studēta zinātniskā literatūra, izveidota sadarbība ar pētniecības institūtiem, izveidota sadarbība ar pasaules lielākajiem pārklājumu izejvielu ražotājiem, organizētas vizītes, tikšanās un apmācības VBBKC laboratorijas darbiniekiem. Tika meklētas arvien jaunas izejvielas, kas būtu drošas cilvēka veselībai un meklētas optimālās to koncentrācijas, lai iegūtu pārklājumu, kas ir ērti lietojams, ātri uzklājams, saglabātu adhēziju ar dabīgo nagu 2-4 nedēļas un, zaudējot savu funkcionalitāti, būtu viegli izšķīdināms acetonā 3-5 min laikā. Pētījumu gaitā tika izpētītas tirgū pieejamās sistēmas komponentes: uretāna akrilāta oligomēri, monomēri, fotoiniciatori un dažādas biotehnoloģiskas izcelsmes piedevas (celulozes acetāta butirāts, polihidroksibutirāts, sukrozes benzoāts, nitroceluloze u.c.) un noteikta to ietekme uz kompozītmateriāla pārklājuma tehnoloģiskajām īpašībām (viskozitāte, pigmentu stabilitāte, pigmentu dispersitāte, reaģēšanas spēja un polimerizācijas šķērssaistīšanās pakāpe) un ekspluatācijas īpašībām (adhēzija, adhēzijas zudums, pārklājuma fizikāli mehāniskās īpašības, piemēram, elastības modulis, deformējamība, virsmas cietība un virsmas spīdums). Padziļināti pētītas šķīdinātājus saturošas sistēmas. Atbilstoši ES kosmētikas regulas (EK) Nr. 1223/2009 prasībām izstrādāts UV aktivētu polimerizācijas kompozītsistēmu drošuma ziņojums, veikti pārklājumu in-vivo testi un adhēzijas testi uz dabīgajiem nagiem. Novērtēti darba vides riski. Pētījumu gaitā iegūtās zināšanas par piedevu un bāzes izejvielu ietekmi uz gala pārklājuma īpašībām ļauj turpmāk modelēt pārklājumu ekspluatācijas īpašības un pielāgot tās gala produkta vajadzībām. Nepieciešams turpināt darbu pie pārklājumu adhēzijas modelēšanas pilnveidošanas un īpašību uzlabošanas. Pētniecības gaitā iegūtās zināšanas un informācija izplatīta starp sadarbības partneriem, pētītas tehnoloģiju pārneses iespējas uz būvniecības nozari. Pētniecības projektu gaitā rezultāti tiek publicēti starptautiski citējamajos zinātniskajos žurnālos un iegūtās zināšanas izmantotas turpmākajos pētījumos. Lietderīgi turpināt šo projektu, lai izpētītu plašāk adhēzijas parādības un redzamās gaismas spektra apgabalā polimerizētus pārklājumus.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.5.-1. „Jauna tipa bioloģiski aktīvu vielu ieguves izpēte, izmantojot fermentācijas procesā apstrādātus skujkoku celmus”

30.12.2013

Pētījumu īstenoja SIA “Silvanols” sadarbībā ar A/S “Biolat”. Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Projekta „Jauna tipa bioloģiski aktīvu vielu ieguves izpēte, izmantojot fermentācijas procesā apstrādātus skujkoku celmus” ietvaros tika izvirzīts darba mērķis: izpētīt skujkoku mizas, celmus, iegūstot to ekstraktus un eļļas, kurus varētu izmantot jaunu, inovatīvu bioloģiski aktīvu farmaceitisko produktu iegūšanai. Priežu celmu eļļa tika iegūta ar divām dažādām metodēm - organiskā šķīdinātāja pielietošanas metodi un tvaika destilācija metodi. Šādā veidā tika pētītas eļļas ieguves iespējas laboratorijas un rūpnieciskos apstākļos. Rūpnieciskajos apstākļos iegūtajai priežu celmu eļļai tika pētīta antioksidatīvā spēja „in vitro”, kas ietver kopējos antioksidantus, HO· radikālu pārķeršanas spēju, NO· radikālu pārķeršanas spēju, DPPH· radikālu un ABTS· radikālu saistīšanas spējas izpēti. Paralēli tika pētīta Picea abies un Pinus Silvestris mizu laboratorijas ekstrahēšanas iespējas, izmantojot dažādus šķīdinātājus un ekstrakcijas metodes. Iegūtajiem ekstraktiem tika veikta ķīmiskā analīze, nosakot, vides pH, kopējos polifenolus un sausnes saturu. Tika veikta Picea abies un Pinus Silvestris eļļas frakciju un ekstraktvielu pielietojuma izpēte pārtikā un farmācijas industrijā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.5.-2. „Antioksidantiem bagātu augu veģetatīvo formu ekstrakcijas tehnoloģiju izstrāde un antioksidatīvās darbības mehānismu izpēte "in vivo"”

30.12.2013

Pētījumu īstenoja SIA “Silvanols” sadarbībā ar MADARA Cosmetics, Ltd, un SIA “Very Berry” Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Projekta „Antioksidantiem bagātu augu veģetatīvo formu ekstrakcijas tehnoloģiju izstrāde un antioksidatīvās darbības mehānismu izpēte „in vivo” ietvaros tika izvirzīts projekta mērķis: izpētīt ogu/augļu spiedpalieku ekstraktu un augu dzinumu ekstraktu iegūšanu ar dažādām ekstrakcijas tehnoloģijām, perspektīvākajiem ekstraktiem veikt padziļinātus „in vitro” un „in vivo” modeļu pētījumus. Priekšizpētē tika veikta piecu dažādu ogu/augļu spiedpalieku ekstraktu un piecu augu dzinumu CO2 superkritiskā šķidruma vai klasiskā macerācijas ekstrakcija. Iegūtajiem ekstraktiem tika pētīts ķīmiskais sastāvs, kas ietver augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas/masspektrometrijas un/vai spektroskopijas metodes. Tika secināts, ka klasiskā macerācijas ekstrakcija ir piemērotākā metode vēlamo ekstraktu iegūšanai kvalitatīvā un kvantitatīvā ziņā, tādēļ ar šo metodi iegūtie ekstrakti tika virzīti „in vitro” un „in vivo” pētījumos. Dzērveņu, aveņu, aroniju, krūmcidoniju, melleņu spiedpalieku un smiltsērkšķu, upeņu, cidoniju dzinumu ekstraktiem tika pētīta antioksidatīvā spēja „in vitro”, kas ietver kopējos antioksidantus un polifenolus, HO· radikāļu pārķeršanas spēju, NO· radikāļu pārķeršanas spēju, DPPH· radikālu un ABTS· radikālu saistīšanas spējas izpēti. Savukārt „in vivo” modelī tika izpētīta ekstraktu proteīnkarbonilu (PC) koncentrācija, superoksīddismutāzes (Cu, Zn-SOD) aktivitāta, glutationperoksidāzes (GPx) aktivitāte, totālo antioksidantu statusu iegūtajos ekstraktos.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.8. Raugu Kluyveromyces rūpnieciskā potenciāla paaugstināšanas un biomasas pārstrādes metožu izpēte piena sūkalu biokonversijas procesā

30.12.2014

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Nozares rūpniecisko pētījumu veica SIA „Baltic Dairy Board” (Sigilo KV) sadarbībā ar SIA” Biotehniskais centrs” piesaistot Latvijas Universitātes zinātniekus. Abi pētījumā ieinteresētie komersanti darbojas savstarpēji papildinošās ražošanas nozarēs, kas saistītas ar biotehnoloģiskiem procesiem (SIA Baltic Dairy Board - piena pārstrāde, bet SIA Biotehniskais centrs – bioreaktoru ražošana). Pētījuma uzdevumi bija - izpētīt iespēju iegūt uzlabotu rauga Kluyveromyces marxianus celmu laktozi saturošu substrātu ( piena sūkalas) biokonversijai ar augstāku osmo- un etanola toleranci. Izpētīt iespēja maksimizēt biomasas iznākumu vienlaicīgi iespēju robežās nepazeminot etanola biosintēzes rādītājus variējot laktozes fermentācijas apstākļus. Izpētīt iespēja iegūt augstvērtīgu rauga ekstraktu no netradicionālā rauga Kluyveromyces marxianus Ar klasiskās mutaģenēzes palīdzību ir iegūts nātrija hlorīda tolerants Kluyveromyces marxianus celms, kam potenciāli varētu būt pielietojums fermentējot substrātus ar augstu vārāmās sāls saturu. Ir izpētīta iespēja iegūt etanola tolerantus Kluyveromyces marxianus mutantus, tomēr tie neuzrādīja pietiekami augstus laktozes konversijas rādītājus. Ir nepieciešami papildus pētījumi, lai iegūtu stabilus etanola tolerantus celmus ar uzlabotiem fermentācijas rādītājiem. Izpētīta iespēja optimizēt fermentācijas apstākļus vienlaicīgai bioetanola un biomasas producēšanai. Iegūtie dati apstiprina iespēju regulēt bioetanola un biomasas iznākumus fermentacijas procesā, iegūstot abus produktus vienlaicīgi ar ekonomiski pieņemamiem rādītājiem. Ir optimizēts aerācijas režīms bioetanola un biomasas iznākuma palielināšanai. Izpētīta fermentācijas blakusprodukta acetāta inhibējošā ietekme uz laktozes fermentācijas kvantitatīvajiem rādītājiem un fermentācijas apstākļu ietekme uz šo inhibīciju. Konstatēts, ka rauga ekstrakts iegūts no netradicionāla rauga Kluyveromyces marxianus autolīzes ceļā, ir potenciāli izmantojams kā alternatīva pašreiz komerciāli ražotajiem S.cerevisiae rauga ekstraktiem.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.11.

30.12.2014

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Nozares pētījumu veica SIA „Baltic Dairy Board” ( agrāk „Sigilo KV „) sadarbībā ar SIA” Biotehniskais centrs”, piesaistot Latvijas Universitātes zinātniekus. Abi pētījumā ieinteresētie komersanti darbojas savstarpēji papildinošās ražošanas nozarēs, kas saistītas ar biotehnoloģiskiem procesiem (SIA Baltic Dairy Board - piena pārstrāde, bet SIA Biotehniskais centrs – bioreaktoru ražošana) Pētījums ietvēra laktozes saturošu substrātu (piena sūkalu permeāts ) konversijai bioetanolā nepieciešamo raugu celmu atlasi, raugu celmu fizioloģisko parametru raksturojumu un fermentācijas parametru optimizāciju. Lai noskaidrotu efektīvāko laktozes fermentācijas procesu, kas ir realizējams ar kādu no pieejamiem raugu celmiem, papildus eksperimentiem ar netradicionāliem raugiem Kluyveromyces, kas veic tiešo laktozes fermentāciju par etanolu, tika veikti pētījumi ar Saccharomyces spp. raugiem un laktozes iepriekšēju enzimātisku pārcukurošanu. Tiks salīdzināta etanola produktivitāte veicot tiešo un fermentāciju ar pārcukurošanu. Kā produktīvākais tika izvēlēts process Kluyveromyces spp. raugiem. Ir atlasīti divi Kluyveromyces marxianus celmi ar augstu laktozes konversijas spēju bioetanolā. Izpētīta laktozes fermentācijas faktoru ietekme uz bioetanola sintēzes parametriem. Sasniegts etanola iznākums 80-90 % no teorētiskā, pie laktozes koncentrācijas 155 g/l, kas ir pieņemami rezultāti bioetanola rūpnieciskai ražošanai. Veikta bioetanola fermentācijas procesa vadības algoritmu optimizācija laktozi saturošiem substrātiem. Rūpnieciskā pētījuma darbu rezultātā ir publicētas divas publikācijas starptautiskos zinātniskos žurnālos.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.23

30.06.2015

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījumu - eksperimentālo izstrādni veica SIA „Baltic Dairy Board” sadarbībā ar SIA” Biotehniskais centrs” piesaistot Latvijas Universitātes zinātniekus. Pētījuma mērķis bija veikt eksperimentālo izstrādi, lai ieviestu ražošanā bioetanola un rauga biomasas producēšanas metodes no siera un biezpiena sūkalām izmantojot netradicionālo laktozi utilizējošo raugus - Kluyveromyces spp. Veikt iepriekš rūpnieciskajos pētījumos ( 1.11 um 1.8 ) iegūto zināšanu pielāgošanu reālam rūpnieciskam procesam izmantojot industriālus substrātus un veicot procesa optimizāciju un mērogošanu pilotiekārtās Pētījumā tika veikta sūkalu biokonversijas procesa parametru optimizācija un pielāgošana rūpnieciskā procesa prasībām fermentācijas pilotiekārtās. Iegūti rezultāti par fermentācijas procesa mērogošanu no laboratorijas tipa fermentatoriem uz fermentācijām pilotiekārtās. Veikta laktozes fermentācijas procsa aerācijas režīmu pielāgošanu ņemot vērā rūpnieciskā procesa tehniskās īpatnības, kā arī tika pielāgoti un optimizēti iepriekšējos laboratorijas līmeņa pētījumos iegūtie fermentācijas vadības algoritmi specifiskam rūpnieciskam procesam. Tika salīdzināti dažādi industriālie substrāti – siera sūkalas, biezpiena sūkalas, sūkalu permeāts un novērtēta šo substrātu piemērotība bioetanola un/vai rauga biomasas ražošanai. Tika veikta ūdens, pretputu līdzekļa un vides pH uzturēšanai nepieciešamā sārma patēriņu novērtēšana fermentācijas laikā. Pētījumā iegūtie dati ļauj izmantot izstrādāto sūkalu fermentēšanas metodi reālam rūpnieciskam procesam.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.6-2. "Divu fāzu fermentācijas izpēte biogāzes ražošanas efektivitātes uzlabošanai"

15.10.2013

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.6-2."Divu fāzu fermentācijas izpēte biogāzes ražošanas efektivitātes uzlabošanai" Projekta ietvaros tika pētīta jauna divu fāzu fermentācijas tehnoloģija, lai noskaidrotu, vai šāda tehnoloģija uzlabotu rūpnieciskas biogāzes stacijas darbības rādītājus. Pētījuma gaitā eksperimenta apstākļi tika maksimāli pietuvināti rūpnieciskajam procesam – temperatūra, hidrauliskais aprites laiks, organiskā slodze u.c., lai eksperimentu rezultāti pēc iespējas labāk būtu ekstrapolējami uz rūpnieciskā mēroga procesiem. Tika izmantoti arī tie paši substrāti, kas tiek izmantoti rūpnieciskajā biogāzes stacijā SIA Bio Ziedi. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka divu fāzu fermentācija var būt efektīvs veids, lai palielinātu kopējo enerģētisko iznākumu no vienas substrāta vienības. Vienlaikus procesa parametru kopums, kurā izpildās nepieciešamie priekšnoteikumi, ir salīdzinoši šaurs. Lai ieviestu pētīto tehnoloģiju nepieciešams papildus optimizācijas pētījums ar paplašinātiem biogāzes stacijas darbības parametriem (papildus ikdienā kontrolētajiem rādītājiem).

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.19.

30.06.2015

No 2015.gada aprīļa līdz 2015. gada jūnijam Vides bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (turpmāk VBBKC) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006 organizēja pētniecības projektu Nr. 1.19. “Biotehnoloģiski iegūtu biopolimēru saturošu gaismas aktivētu pārklājumu izpēte kosmētikā”, lai pētītu jaunus kompozītmateriālus dabīgo nagu pārklājumiem kosmētikā. Pēdējos gadus nagu pārklājumu kosmētikas tirgū parādās arvien jauni produkti. Pēdējo 2 gadu jaunākā tendence ir analogi pārklājumi kā UV staros cietējošie, bet kuru polimerizācijai nav nepieciešams ultravioletā starojuma avots, pārklājumi, kas cietē redzamajā gaismā, bet noturības un īpašību ziņā ir tuvi UV staros cietējošajiem akrilāta pārklājumiem. Pētījuma mērķis bija izpētīt jaunākās tendences hibrīdkompozīciju iegūšanā. Pētījuma uzdevums bija izpētīt iespējamo kompozīcijas sastāvu un piemeklēt piemērotākās biotehnoloģiski iegūtās piedevas, lai uzlabotu kopējās kompozīcijas ķīmisko profilu, nodrošinātu nepieciešamās pārklājuma īpašības produkta izmantošanai dabīgo nagu pārklājumiem. Pētījuma galvenais uzdevums bija iegūt zināšanas, kā rezultātā būtu iespējams izstrādāt jaunu kompozītsistēmu, kas būtu izmantojama cilvēku nagu pārklājumiem bez UV starojuma avota pielietošanas. Pētījuma gaitā tika izpētītas tirgū pieejamās jaunās hibrīdsistēmas, atrastas pārklājumā ieejošās pamatkomponentes un saprasts pārklājumu iegūšanas mehānisms. Padziļināti studēta līdzšinējā pētnieku zinātniskā darbība biopolimēru jomā, lai šīs izejvielas izmantotu kā plēves veidojošo komponenti pārklājumos. Padziļināti skatītas iespējamās eksperimentālās metodes plānslāņu kompozītu pētīšanai. Izstrādāts plašs tehnoloģisko īpašību pētījums gan par potenciālajiem biopolimēriem tīrā veidā, gan par kopējo sistēmu un tajā ieejošo komponenšu ietekmi uz pārklājuma tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām. Atbilstoši ES kosmētikas regulas (EK) Nr. 1223/2009 prasībām izstrādāts pārklājumu kompozītsistēmu drošuma ziņojums, veikti pārklājumu PATCH testi un field testi uz dabīgajiem nagiem. Iegūtās kompozīcijas tehnoloģisko īpašību ziņā nesasniedz uzstādītos kritērijus 7 dažādiem raksturlielumiem, tāpēc kompozīciju pētījumi jāturpina, lai iegūtu pārklājumu, kas atbilstu uzstādītajām prasībām. Iegūto kompozīciju PATCH testi kairinošu un sensibilizējošu reakciju neuzrādīja. Arī drošības novērtējums atbilstoši ES kosmētikas regulai apstiprināja, ka pārklājums ir cilvēkam lietošanai drošs. Testi apstiprina, ka izmantotās izejvielas ir drošas lietošanai kosmētikā, taču tehnoloģiski pārklājuma kompozīcija vēl spēcīgi jāuzlabo, lai varētu plānot tā ieviešanu ražošanā. Pētniecības gaitā iegūtās zināšanas un informācija izplatīta starp sadarbības partneriem, pētītas tehnoloģiju pārneses iespējas uz būvniecības nozari. Pētniecības projektu gaitā rezultāti tiek publicēti starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos un iegūtās zināšanas izmantotas turpmākajos pētījumos.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.6. Neatstarojoša vienpusēja un divpusēja pārklājuma, kas uzklāts ar magnetronu uzputināšanas metodi uz stikla, nodilumizturības uzlabošanas izpēte"

30.06.2013

Ir noslēdzies nozares pētījums 5.6.Neatstarojoša vienpusēja un divpusēja pārklājuma, kas uzklāts ar magnetronu uzputināšanas metodi uz stikla, nodilumizturības uzlabošanas izpēte" Stiklu ar bezatspīduma pārklājumu izmanto daudzās nozarēs gan elektroniskajos displejos, gan arhitektūrā un interjerā, tai skaitā, mākslas darbu ierāmēšanā. Lai gala produkta kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs ir nepieciešamas nodrošināt tā noturību pret apkārtējās vides iedarbību, ķīmisko inertumu, tai jābūt viegli tīrāmai un protams jābūt mehāniski izturīgiem pret mikroskrāpējumiem. Pētījuma uzdevums bija veikt rūpniecisko pētījumu par stikla nodilumizturības (AW) uzlabošanas izpēti. Pētījums tika sadalīts septiņos posmos, kuru galvenās atziņas ir apkopotas zemāk. Pārklājuma nodilumizturību ir iespējams uzlabot mainot tehnoloģiskā procesa parametrus, lai uzlabotu ārējā silīcija dioksīda slāņa cietību un palielinātu slāņa gludumu. Vai arī nemainot tehnoloģiskā procesa parametrus, pārklāt silīcija dioksīda slāni ar papildus aizsargslāni. Tomēr, lai veiktu nodilumizturības uzlabošanu, ir nepieciešams veikt uzlabojumus esošajās ražošanas iekārtās. Apzinot nepieciešamās rūpnieciskās iekārtas un zinātniskās iekārtas, kā galvenais un labākais zinātniskais partneris tika atzīts Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts. Savukārt kā rūpnieciskās izpētes sadaļas partneris tika izvēlēta AS “Sidrabe”, pamatojoties uz viņu ilggadējo pieredzi šajā jomā un pieejamajiem tehniskajiem un cilvēku resursiem. Balstoties uz rūpniecisko iekārtu izpēti tika secināts, ka nepieciešams nodrošināt blīvu un vienmērīgu jonu plūsmu no mērķa uz substrāta, ko var realizēt optimizējot magnētiskā lauka indukcijas sadalījumu telpā – ne tikai vienmērību gar mērķa virsmu, bet arī vienmērību virzienā mērķis – substrāts. Paralēli magnētiskā lauka indukcijas optimizācijai tika veikta arī stikla transportēšanas līnijas uzlabošana, kas izpaudās, kā līnijas rullīšu leņķiskā ātruma sinhronizācija. Pateicoties rullīšu rotācijas ātruma sinhronizācijai tika novērsti stikla buksēšanas rezultātā radušies pārklājuma defekti. Būtiski secinājumi tika izdarīti pētījuma posmā par uzputināšanas parametru ietekmi uz kārtiņas īpašībām. Pirmkārt, tika secināts, ka palielinot atsūknēšanas ātrumu virs kritiskā ir iespējams pāriet no pirmā tipa histerēzes uz otrā tipa histerēzi (pāreja no metāliska režīma uz reaktīvu un atpakaļ), kura nodrošina stabilāku ražošanas procesu. Sagatavotajiem paraugiem tika veikta to pārklājum adhēzijas testi, izturība pret ilgstošu mehānisku iedarbību un testi klimata kamerās, lai noteiktu to izturību pret apkārtējo vidi. Arī šo aspektu ietekme uz kārtiņas struktūru. Projekta rezultātā tika iegūtas fundamentālas zināšanas, lai uzlabotu pārklājumu nodilumizturību. Tika veiksmīgi nodrošināta un attīstīta sadarbība starp zinātnisko institūciju un industriālajiem partneriem.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.8."Neatstarojošā vienpusējā un divpusējā pārklājuma, kas uzklāts ar magnetronu uzputināšanas metodi uz organiskā stikla virsmas, antistatisko īpašību izpēte"

30.06.2014

Ir noslēdzies nozares pētījums 5.8. "Neatstarojošā vienpusējā un divpusējā pārklājuma, kas uzklāts ar magnetronu uzputināšanas metodi uz organiskā stikla virsmas, antistatisko īpašību izpēte" ¬¬Organisko stiklu ar neatstarojošu pārklājumu plaši izmanto mākslas darbu ierāmēšanā, muzeju skatlogos, kā arī elektroniskajos displejos. Sakarā ar to, ka organiskais stikls ir dielektrisks materiāls uz tā virsmas sakrājas statisks lādiņš, kurš veicina putekļu pielipšanu un apgrūtina tīrīšanu. Šī apstākļa dēļ ir būtiski nodrošināt, lai uzputinātais pārklājums nodrošinātu ne tikai gaismas neatstarošanos, bet arī pietiekami lielu virsmas elektrovadītspēju. Veicot literatūras apskatu tika apkopoti vairāki iespējamie materiāli, kuriem ir gana liela elektrovadītspēja, bet tai pašā laikā ir gan caurspīdīgi, gan ir pietiekami liels gaismas laušanas koeficients – n. Kā, piemēru, var minēt indija – alvas oksīdu, alvas oksīdu, cinka oksīdu. Vispiemērotākie šī projekta uzdevuma sasniegšanai tieši ir indija – alvas oksīds un alvas oksīds. Šī projekta realizēšanai kā zinātniskais partneris tikai piesaistīts Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts, savukārt kā industriālais partneris – AS “Sidrabe”. Abas iestādes ir sevi pierādījušas, kā stabili un uzticami partneri ar ļoti lielu zināšanu, tehnoloģiju un cilvēku resursu. Apsekojot rūpnieciskās iekārtas pirmkārt tika konstatēts, ka substrāta iekraušanas/izkraušanas roboti un transportēšanas kasetes nav piemērotas darbam ar organisko stiklu. Tādēļ tika izstrādāti jauni piesūkšanās rāmji robotiem un jauni transportēšanas rāmji, kuri nodrošina organiskā stikla kustību procesa kamerās. Uzputinot alvas oksīdu uz organiskā stikla substrāta tika konstatēts, ka iegūtā pārklājuma virsmas elektrovadītspēja ir ļoti laba pilnībā nodrošinot antistatiskās īpašības. Turpretim, kārtiņas adhēzija nebija pietiekama un tika novērota pārklājuma delaminācija. Paralēli delaminācijas problēmai tikai konstatēta ievērojam ūdens tvaiku izdalīšanās no organiskā stikla procesa laikā, kas radīja negatīvu ietekmi gan uz kārtiņas īpašībām, gan uzputināšanas ātrumu. Pamatojoties uz šiem novērojumiem, tika izstrādāta metodika organiskā stikla žāvēšanai pirms tā pārklāšanas vakuuma kamerās. Kā nākošais solis sekoja neatstarojošā pārklājuma optisko īpašību uzlabošana. Sakarā ar to, ka SnO¬2 kārtiņai piemīt nevēlama zaļa krāsa un balstoties uz AS “Sidrabe” pētījumiem, reaktīvā gāze tikai pievienota leģējošā gāze – N2. Iegūtie rezultāti uzrādīja labu virsmas elektrovadītspēju un apmierinošu krāsu, kas ļāva izstrādāt jaunu neatstarojoša pārklājuma dizainu.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.13. Neatstarojošā vienpusēja pārklājuma, kas uzklātas ar magnetronu uzputināšanas metodi uz stikla virsmas, rūdīšanas iespējas izpēte

30.06.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 5.13.Neatstarojošā vienpusēja pārklājuma, kas uzklātas ar magnetronu uzputināšanas metodi uz stikla virsmas, rūdīšanas iespējas izpēteNeatstarojošā vienpusēja pārklājuma, kas uzklātas ar magnetronu uzputināšanas metodi uz stikla virsmas, rūdīšanas iespējas izpēte" Stiklu ar neatstarojošu pārklājumu izmanto daudzās nozarēs gan elektroniskajos displejos, gan arhitektūrā un interjerā, tai skaitā, mākslas darbu ierāmēšanā. Daudzās pielietojuma jomās ir nepieciešama papildus stikla apstrāde. Šajā gadījumā ir nepieciešama stikla rūdīšana, kā rezultātā palielinās netika tā mehāniskā izturība, bet arī drošības līmenis. Rūdītam stiklam plīstot, tas sabirst mazos neasos gabaliņos pretēji nerūdītam stiklam, kas plīst lielās asās lauskās. Neatstarojošajam pārklājumam uz stikla virsmas jābūt noturīgam rūdīšanas laikā – tas nedrīkst delaminēties, saplaisāt vai mainīt savas optiskās īpašības. Ja izpildās visi uzskaitītie nosacījumi, tad var apgalvot, ka stikls ar neatstarojošu pārklājumu ir rūdāms. Šī projekta mērķis ir veikt rūpniecisko pētījumu par neatstarojoša pārklājuma uzputināšanu uz stikla, kurš ir rūdāms. Veicot literatūras apskatu, tika izdarīti secinājumi, ka galvenie pārklājuma bojāšanās faktori, rūdīšanas laikā, ir pirmkārt iekšējie mehāniskie spriegumi, kuri veidojas uzputināšanas laikā un fāžu pārejas laikā. Kā arī loma ir termiskajiem mehāniskajiem spriegumiem, kuri rodas atšķirīgu termiskās izplešanās koeficientiem slāņu robežvirsmā. Paralēli šiem procesiem būtiskā loma ir nātrija difūzijai no substrāta uzputinātajā slāni. Nātrijam difundējot uzputinātajā slānī, tas spēj ķīmiski saistīties ar kārtiņu veidojošajiem elementiem, piemēram, ar silīciju, titānu vai niobiju. Šiem savienojumiem mainās to optiskās īpašības, kas atspoguļojas visas kārtiņas optisko parametru izmaiņā, kā arī mainās to mehāniskās īpašības – izraisot izmaiņas iekšējos mehāniskajos spriegumos. Populāra idejā, lai novērstu nātrija difūziju kārtiņā, ir uzklāt barjeras slāni starp substrātu un kārtiņu. Minimizējot šos faktorus ir iespējams izveidot pārklājumu, kurš ir rūdāms. Apzinot pētījumam nepieciešamo iekārtu un laboratorijas aprīkojumu tika secināts, ka no zinātniskajām institūcijām nepieciešamā līmeņa kompetenci un aprīkojumu spēj nodrošināt tikai Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts un Daugavpils Universitātes aģentūra “G. Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrs”. Nodrošinot augstas kvalitātes paraugu ķīmiskā sastāva, struktūras, fāzes un virsmas analīzi. Papildus esošajam aprīkojumam tika uzlabota esošā gāzes padeves sistēma procesa kamerās, ļaujot izmantot papildus gāzes procesa laikā. Kā arī tika modificēta esošā klimata kamera ar uzlabotu vibrogaldu, lai veiktu pārklājuma novecošanās izpēti pirms un pēc rūdīšanas. Veicot silīcija dioksīda īpašību izpēti atkarībā no uzputināšanas parametriem tika secināts, ka kvalitatīvāko kārtiņu ir iespējams iegūt stabilizējot spriegumu uz magnetronu barošanas avota, ko var panākt stabilizējot jaudu proporcionāli mainot skābekļa plūsmas ātrumu. Ekvivalenta situācija ir attiecībā uz titāna dioksīda uzputināšanu, tikai šajā gadījumā primāri tiek stabilizēta strāva. Izstrādājot paraugus balstoties uz iepriekš iegūtajām atziņām tika konstatēts, ka tie atbilst tie pilnībā atbilst izvirzītajām kvalitātes prasībām: • Pēc paātrinātās novecošanās atstarošanās un krāsas izmaiņa iekļaujas pieļaujamajās robežās • Plaisu un miglainības daudzums pēc rūdīšanas iekļaujas pieļaujamajās robežās • Pārklājuma abrazīvā noturība un adhēzija pilnībā atbilst prasībām arī pēc paātrinātas novecošanas.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.7. "Egles skuju izoprēnspirtu iedarbības uz mevalonskābes vielmaiņu un doliholu veidošanu, kā arī egles skuju izoprēnspirtu bioloģiskās aktivitātes izpēte”

04.09.2014

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.7. "Egles skuju izoprēnspirtu iedarbības uz mevalonskābes vielmaiņu un doliholu veidošanu, kā arī egles skuju izoprēnspirtu bioloģiskās aktivitātes izpēte”, kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Silv EXPO" un AS "BIOLAT". Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011. gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065. Pētījuma gaitā tika izpētīti augu poliprenolu, kas ir endogeno doliholu un doliholfosfāta biosintēzes avots organismā, satura sezonālās izmaiņas Latvijas parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) zalenī un izstrādāta poliprenolu iegūšanas tehnoloģijas optimizācija. Egles skuju izoprēnspirtu bioloģiskās aktivitātes izpēte netika veikta, jo pētījums tika noslēgts ar pirmo aktivitāti un otrā daļa netika uzsākta. Zināšanas par egles skuju poliprenolu satura izmaiņām gada laikā ļautu plānot poliprenolu ieguvi tieši tajā sezonā, kad to saturs zalenī ir maksimālais. Kā vispiemērotākā ķīmiski analītiskā metode egļu skuju poliprenolu satura noteikšanai zalenī tika izvēlēta kopējo poliprenolu noteikšanas metode, kuras gaitā ekstrakcija tika veikta ar petrolēteri un sekojošu poliprenolu acetātu pārziepjošanu un kopējo poliprenolu izdalīšanu ar kolonnu hromatogrāfijas metodi. Tika noteikts poliprenolu daudzums egles skujās (augošu koku zalenī) gada laikā, analīzes veicot katru mēnesi. Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka maksimālais poliprenolu saturs egles skujās ir ziemas mēnešos, bet minimālais – vasarā. Arī poliprenolu ieguvei no egles zaleņa provitamīnu koncentrāta vispiemērotākais ir tas provitamīnu koncentrāts, kas tiek iegūts ziemas periodā. Pētījuma gaitā par poliprenolu koncentrāta iegūšanas procesa optimizēšanu tika konstatēts, ka poliprenolu ieguvei ir lietderīgi izmantot atsevišķu ekstraktvielu frakciju (provitamīnu koncentrātu), to izdalot no kompleksās pārstrādes, izmantojot vairākus šķīdinātājus un atdalīšanas procesus veicot dažādā secībā.. Ar hromatogrāfijas un ekstraģēšanas metodēm tika noteikts, ka etanols ir vispiemērotākais šķīdinātājs poliprenolu ieguvei, jo tajā šķīst vairāk aktīvo koncentrāta vielu kā acetonitrilā, un reizē ar to ir lielāka poliprenolu koncentrācija provitamīnu pastā (atlikums pēc ekstrakcijas ar šķīdinātāju), ko lieto tīru poliprenolu izdalīšanai. Tādā veidā tiek samazināts reaģentu patēriņš un paātrināts poliprenolu iegūšanas process. Veicot pētījumu tika noskaidrots, ka arī silbiola (epimanolu saturošo ekstraktvielu frakcija no provitamīnu koncentrāta) iegūšanai vispiemērotākais šķīdinātājs ir etanols, jo tas dod lielāku iznākumu, ir mazāk toksisks un lētāks kā acetonitrils. Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies pētījums 3.8. "Hidrokinētisko iekārtu izmantošanas iespēju izpētes metodikas izstrāde un efektivitātes izpēte"

30.06.2015

Ir noslēdzies pētījums 3.8. "Hidrokinētisko iekārtu izmantošanas iespēju izpētes metodikas izstrāde un efektivitātes izpēte" (Pētījums īstenots sadarbojoties SIA "Virsma un SIA "Vitakon" Projektā bija paredzēts ar mērījumu palīdzību kontrolētos meteoroloģiskos un hidroloģiskos apstākļos pētīt hidrokinētisko iekārtu izmantošanas iespējas Latvijas klimata apstākļos un to efektivitātes palielināšanas iespējas. Tādā veidā bija paredzēts pārbaudīt reālu efektivitāti vismaz divām kompleksām iekārtām ar koncentratoru un hidrokinētisko iekārtu, izmantojot lēno ūdens straumju kinētisko enerģiju. Bija nepieciešams izvēlēties optimālu pārbaudes testēšanas vietu, izstrādāt piemērotu visu nepieciešamo parametru noteikšanas metodiku un maksimāli dažādos laika apstākļos pētīt pieejamās īrētās hidrokinētiskās iekārtas, nosakot to potenciālu un rezultātā dodot iespēju prognozēt ar šīm iekārtām iegūstamo elektroenerģiju ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Par testēšanas vietu, saskaņā ar AS Latvenergo atļauju, tika izvēlēts Rīgas HES ūdenskrātuves apvadkanāla divi nogriežņi pateicoties to ģeogrāfiski izdevīgam novietojumam un daļēji jau esošai infrastruktūrai – izbūvēta piebraukšana un piekļuve objektam, kanālam ir pastāvīgie izmēri kā platums un slīpums, piemērots plūsmas ātrums robežās no 0,3 līdz 1 m/sek, kas tieši raksturīgs Latvijas upēm. 1. Izstrādāta kompleksā metodika hidrokinētisko iekārtu elektroenerģijas ieguves potenciāla un to efektivitātes noteikšanai upēs un upju sistēmās. 2. Veikti priekšdarbi stenda iekārtošanai konkrētās HKI efektivitātes noteikšanai dažādos apstākļos. 3. HKI Latvijā un lielā mērā arī Eiropā ir sākotnējas attīstības stadijā, tādēļ neizdevās iegūt nomā darbojošās HKI, lai praktiski izvērtētu to efektivitāti dažādos apstākļos un novērtētu to ekonomisko izdevīgumu. Projekts ir jāpārtrauc esošajā izstrādes stadijā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums Nr.1.5-3 „Bioloģiski aktīvām vielām bagātu augu ekstraktu savietojamības izpēte ar gelu veidojošiem polimēriem”

30.06.2015

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11-0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētniecības projekta mērķis bija izpētīt dažādu dabasvielu ekstraktu savietojamības iespējas ar gelu veidojošiem polimēriem, iegūstot stabilas biokompozītsistēmas. Pētījuma gaitā veikti biokompozītsistēmu reoloģijas, stabilitātes un mikrobioloģiskās noturības pētījumi. Balstoties uz mērījumu rezultātiem, izstrādātas vairākas - dažāda tipa biokompozītsistēmas, kuru stabilitāte un mikrobioloģiskā noturība atbilsts uzņēmuma iekšējām kvalitātes prasībām. Pētījumā gaitā gūtās zināšanas un analīžu rezultāti, sniedz iespēju ievērojami ātrāk un efektīvāk izstrādāt jaunus, dabīgus farmācijas produktus – herbālos hidrogelus.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums Nr.1.5-4 „Smiltsērkšķu atsiju sausā ekstrakta ķīmiskā antioksidatīvā sastāva izpēte, salīdzinājumā ar smiltsērkšķu dzinuma sausā ekstrakta ķīmiskajām, antioksidatīvajām īpašībām”

30.06.2015

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījuma mērķis bija ar liofilizācijas metodi laboratorijas apstākļos iegūt un izanalizēt smiltsērkšķu atsiju un smiltsērkšķu dzinumu sausos ekstraktus. Iegūtajiem ekstraktiem salīdzināt antioksidatīvo aktivitāti, noteikt kopējo polifenolu daudzumu, un ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju/masspektrometriju, noteikt aktīvo vielu kvalitatīvo un kvantitatīvo saturu. Pētījuma laikā veiktas 19 liofilizācijas procedūras un kopā iegūti 76 smiltsērkšķu dzinumu, atsiju sausie ekstrakti. Laboratorijas apstākļos izstrādāta optimālā liofilizācijas procesa gaita, lai iegūtu sausos ekstraktu ar potenciālu augtāko praktisko iznākumu. Izstrādātas divas jaunas analīzes metode - kopējo polifenolu noteikšanai un antioksidatīvās aktivitātes analīzei. Iegūto ekstraktu pilnīgākai raksturošanai, tie analizēti ar augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas/masspektrometrijas metodi. Ar šīs metodes palīdzību noteikts aktīvo vielu kvalitatīvais un kvantitatīvais saturs katrā ekstraktā. Iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka atsiju un dzinumu hromatogrāfiskais profils ir pilnībā atšķirīgs. Pētījumā pierādīts, ka atsijās aktīvo vielu daudzums atsevišķos gadījumos ir liekāks nekā dzinumos. Iegūtos rezultātus var izmantot par pamatu, lai veidotu dažādas formas farmācijas produktus ar noteiktām indikācijām.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums. PĒTĪJUMS NR.1.10.-1. RAUGA ŠŪNAS POLISAHARĪDU UN TO ĶĪMISKI MODIFICĒTO FORMU IEGŪŠANA, RAKSTUROJUMS UN IMUNOBIOLOĢISKO ĪPAŠĪBU SĀKOTNĒJĀ IZPĒTE

30.07.2013

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011. gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065, sadarbojoties SIA EKMI un SIA "Silvanols" Projekta mērķis bija jauna tipa inovatīva produkta – pretvēža aģenta – bioloģiski aktīva kompleksa savienojuma iegūšana, kas nodrošina antigēnās informācijas aktīvu transportu specifiskās vēža cilmes šūnās un organisma imūnsistēmas atbildes reakciju uz vēža šūnai nespecifisku antigēnu. Pētījuma gaitā ( pirmais posms ) tika iegūta rauga biomasa izmantojot specifiskus Saccharamyces cerevisiae štammus, izdalīts rauga šūnas apvalka biopolimērs „Zimozāns” – iegūšanai izmantoja modificētu Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā izstrādātu metodi; veikta tālāka polisaharīda – zimozāns – frakcionēšana un iegūti savienojumi ar atšķirīgu struktūru un molekulmasu, noteikts to ķīmiskais sastāvs un uzbūve. Tika veikts iegūto savienojumu bioloģiskās aktivitātes sākotnēja izpēte ( skrīnings ) ex vivo izmantojot perifēro asiņu monocītus. Izmantojot LUMINEX metodiku pārbaudīta trīsdesmit sešu citokīnu un hemokīnu sekrēcija pēc 4 , 6 un 8 stundu inkubācijas ar polisaharīdiem (10 mkg/ml) . Konstatēts, ka zimozāns un tā šķīstošo frakcija sekmē proiekaisuma procesu citokīnu ( TNF – alpha , IL-6, IL1,MIP-1-alpha un /vai MIP -1 –beta) sekrēciju. Iegūtie rezultāti parādīja virzienu kādā nepieciešams veikt turpmākos polisaharīdu bioloģiskās aktivitātes pētījumus. Jauni pētījumi par zimozānu un jaunā pieeja ārstniecisku preparātu iegūšanai nākotnē varētu sekmēt investīciju piesaisti preparāta ārstnieciskās vielas „Zimozāns” izpētes un ražošanas atjaunošanai. Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums.1.10.-2. KOMPLEKSO SAVIENOJUMU POLISAHARĪDS - ANTIGĒNS (OLBALTUMVIELA/NUKLEĪNSKĀBE) IEGŪŠANA UN IMMUNOBIOLOĢISKO ĪPAŠĪBU SĀKOTNĒJĀ IZPĒTE

30.07.2015

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011. gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065, sadarbojoties SIA EKMI un SIA "Silvanols" Projekta mēŗkis bija jauna tipa inovatīva produkta – pretvēža aģenta – bioloģiski aktīva kompleksa savienojuma iegūšana, kas nodrošina antigēnās informācijas aktīvu transportu specifiskās vēža cilmes šūnās un organisma imūnsistēmas atbildes reakciju uz vēža šūnai nespecifisku antigēnu. Pētījuma gaitā tika iegūti rauga šūnas apvalka polisaharīdi ( zimozāns, polisaharīdi B un A u.c.) , kas atšķiras ar ķīmisko uzbūvi un fizikālajām īpašībām un to ķīmiski modificētās formas un konjugāti ar citām bioloģiski aktīvām vielām( oksidēti polisaharīdi, karboksimetil un DEAE atvasinājumi, polisaharīdu konjugāti ar imūnglobulīnu G un dažādiem poliamīniem). Polisaharīdu struktūras un daļiņu morfoloģijas raksturošanai tika izmantoti infrasarkanie (IS) un RAMAN spektri, SEM attēli, daļiņu virsmas ZET potenciālis. Viens no izpētes virzieniem bija saistīts ar paplašinātiem zimozāna un polisaharīda B imūnbioloģiskajiem pētījumiem in vivo, nosakot kopējo leikocītu skaita un formulas , fagocitārās aktivitātes , citokīnu marķieru (TNF alpha, CD11b u.c.) izmaiņas peļu perifērajās asinīs pēc polisaharīdu i/p ievadīšanas laika posmā 0-7 dienas, un ex vivo, nosakot PBMC (perifēro asiņu mononukleāro šūnu) un polisaharīdu mijiedarbības izraisītās atbildes reakcijas uz proiekaisuma citokīnu , hemokīnu, augšanas faktoru sekrēciju pēc 4-24 stundu imkubācijas (19 citokīni) un PBMC ekstracellulāro marķieru (limfocīti, T, B , NK, ) izmaiņām ,laika periodā 0 – 10 dienas. Pētījumi veikti izmantojot Luminex tehnoloģiju , plūsmas citometriju un ELISA metodes. Tika konstatēts, ka zimozāns un šķīstošais polisaharīds B dažādā pakāpē veicina proiekaisuma citokīnu veidošanos , it īpaši TNF -α, IL-6, IL1, MIP-1 α un/vai MIP-1- β, IL8, PMC1, . Citokīnu sekrēcija bija atkarīgas no polisaharīdu devas, maksimālo paaustināšanos sasniedzot pēc maksimālā pētījuma laika (24 stundas). Iegūtie rezultāti parādīja virzienus, kurā veicami padziļināti pētījumi , kas ļautu piedāvāt šos savienojumus kā imūnmodulatorus/imūnstimulatorus medicīnā (tai skaitā kā pārtikas piedevas) un kosmētikā. Otrs pētījumu virziens saistīts ar modificētu zimozāna preparātu iegūšanu, tādējādi izmainot to struktūru un virsmas īpašības ( KM- zimozāns , DEAE zimozāns, zimozāna konjugāti ). Līdzās to imūnbioloģisko īpašību pētījumiem, tika veikta atsevišķu zimozāna atvasināto formu iedarbības testēšana uz nukleīnskābju (DNS) transfekcijas efektu HEK( Human Embryonic Kidney 293 cells) šūnās. Transfekcijas efektu nevēroja kompleksiem savienojumiem, kurus veido katjona dabas polisaharīds DEAE zimozāns un plazmīda PGFP-N3. Iegūtie rezultāti apstiprināja pētījumā izvirzīto hipotēzi par polisaharīdu , tai skaitā zimozāna, izmantošanas iespējām ārstniecisko vielu, tai skaitā nukleīnskābju transportam . Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.16. "Probiotiku un funkcionālo ekstraktu kompozīciju īpašību un pielietošanas iespēju izpēte"

30.06.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.16. "Probiotiku un funkcionālo ekstraktu kompozīciju īpašību un pielietošanas iespēju izpēte", kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Rovests" un SIA "SilvExpo”. Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065. Pētnieciskā projekta mērķis bija iegūt zināšanas par probiotiku un funkcionālo ekstraktu savstarpējo mijiedarbību ar mērķi nākotnē tās izmantot kombinētu probiotisku produktu izveidē ar mērķi iegūt multiplikatīvu efektu. Tika pētīta kā funkcionālo ekstraktu ietekme uz baktēriju augšanu, tā arī probiotisko baktēriju ietekme uz ekstraktu aktivitātes izmaiņām. Pētīšanai gaitā tika izvēlētas augu veģetatīvās formas ar potenciāli augstu antioksidatīvo aktivitāti, ņemot vērā arī to pieejamību Latvijas apstākļos, no kurām ar dažādu ekstraģentu palīdzību tika iegūti šķidrie ekstrakti, kuri pēc tam tika liofilizēti, iegūstot sausos ekstraktus. Pēc tam tika izvērtēta probiotisko baktēriju un funkcionālo ekstraktu savstarpējā mijiedarbība. Ar laika intervāliem tika izvērtētas ekstraktu aktivitātes izmaiņas pēc vairākiem analītiskajiem parametriem, tajā skaitā tādiem, kuri norāda uz to antioksidatīvo aktivitāti. Izdarot uzsējumus, tika izvērtēta ekstraktu iedarbība uz baktēriju augšanu. Tika mērīts koloniju skaits un vides pH. Tāpat tika izvērtēta iegūto savienojumu stabilitāte un standartizācijas iespējas. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka baktēriju klātbūtne būtiski neietekmēja liofilizēto ekstraktu antioksidatīvās aktivitātes parametrus. Vienlaicīgi atgriezeniskā aktivitāte tika konstatēta. Dažādu ekstraktu klātbūtne dažādi ietekmēja baktēriju augšanu un aktivitāti. Tika noteikti ekstrakti ar vislielāko pozitīvo ietekmi uz baktēriju augšanu un aktivitāti, kurus vēlāk var izmantot jaunu kombinētu produktu radīšanā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.17. "Sauso ekstraktu iegūšanas ar liofilizācijas metodi izpēte "

30.06.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.17. "Sauso ekstraktu iegūšanas ar liofilizācijas metodi izpēte ", kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Rovests" un SIA "Dabas Ekstrakti”. Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065. Lai sauso ekstraktu radīšanas gaitā maksimāli saglabātu bioloģiski aktīvās vielas, pēdējos gados tiek pastiprināti pētītas vairākas jaunas metodes, tajā skaitā arī liofilizācijas metode. Pētnieciskā projekta mērķis bija iegūt zināšanas un novērtēt liofilizācijas metodes pielietošanas efektivitāti sauso augu ekstraktu sagatavošanai, kā arī sniegt rekomendācijas par par optimālo ekstrakcijas metodiku. Pētījuma gaitā tika izvēlētas augu veģetatīvās formas ar potenciāli augstu antioksidatīvo aktivitāti, ņemot vērā arī to pieejamību Latvijas apstākļos. No šīm formām ar dažādu, kā polāru, tā nepolāru ekstraģentu palīdzību tika iegūti šķidrie ekstrakti, kuri pēc tam tika liofilizēti. Tika izmantoti dažādas koncentrācijas šķidrie ekstrakti, tika izvērtēti kā dažādi liofilizācijas režīmi, tā arī dažādu liofilizācijas protektantu pielietošana. Pētījuma gaitā tika noskaidroti optimālie temperatūras režīmi, kā arī dažādu pielietojamo protektantu efekti. Iegūtie ekstrakti tika izvērtēti pēc vairākiem analītiskajiem parametriem, tajā skaitā tādiem, kuri norāda uz to antioksidatīvo aktivitāti. Šie dati tika salīdzināti ar rezultātiem, kuri tika iegūti, izmantojot tradicionālās termiskās sausā ekstrakta iegūšanas metodes. Tika izvērtēta iegūto ekstraktu stabilitāte un standartizācijas iespējas. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka nav būtiskas korelācijas starp šķidrā ekstrakta koncentrāciju, un no tā iegūtā sausā ekstrakta antioksidatīvo aktivitāti. Tika izpētītas nianses dažādu liofilizācijas režīmu, kā arī protektantu pielietošanā. Tika konstatēts, ka ar liofilizācijas metodi iegūtajiem paraugiem gandrīz pēc visiem parametriem ir augstāka antioksidatīvā aktivitāte, salīdzinājumā ar tradicionālo termisko metožu pielietojumu. Tika arī noteiktas perspektīvākās izejvielas, lai uz to bāzes varētu radīt produktus ar augstu antioksidatīvo aktivitāti.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.9. „Mikroorganismu šūnu kultivācijas pētījums, lietojot reversīvo šķidrumu samaisīšanas tehnoloģiju”, kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Biosan", A/S Biotehniskais centrs.

30.05.2014

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.9. „Mikroorganismu šūnu kultivācijas pētījums, lietojot reversīvo šķidrumu samaisīšanas tehnoloģiju”, kas tika īstenots sadarbojoties SIA "Biosan", A/S Biotehniskais centrs. Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/0065. SIA Biosan jau vairāk kā 20. gadus nodarbojas ar inovatīvu laboratorijas ierīču ražošanu, piedāvājot plašu ierīču spektru biomedicīnas, biotehnoloģijas, life science jomām. Mūsu ierīces ir iespējams atrast daudzās pasaules laboratorijās. Lai arī turpmāk varētu attīstīties ir nepieciešams ne tikai ražot jau esošās ierīces, bet arī ieguldīt līdzekļus pētījumos un jaunu ierīču izstrādē. Kā viena no aktuālām vēlmēm pasaulē ir tieksme ar mazākiem ieguldījumiem iegūt lielāku atdevi, energoefektivitāte un efektivitāte ir svarīgi lielumi. Lai šīs vērtības pārnestu uz laboratorijām ir nepieciešamas energoefektīvākas ierīces un to teicama darba apliecinājums. Lietojot tradicionālos neinvazīvās samaisīšanas veidus, kur to pamatprincipi nav mainījušies kopš to rašanās brīža ir radusies ideja jaunam samaisīšanas veidam – reversīvā samaisīšana, kas ir krietni energoefektīvāka salīdzinot ar citām neinvazīvās samaisīšanas metodēm, jo tiek maksimāli samazināts kustīgo detaļu skaits. Par mērķi tika izvirzīta vēlme izpētīt mikroorganismu šūnu pieaugumu, lietojot reversīvo šķidruma samaisīšanas tehnoloģiju un atlasīt optimālākos mikroorganismu audzēšanas parametrus. Veicot šo pētījumu tika izveidots reversīvās samaisīšanas ierīces makets, tika veikts reversīvās samaisīšanas ierīces un orbitālā kratītāja salīdzinājums, kā arī novērtēti dažādi reversīvās samaisīšanas ierīces mikroorganismu kultivācijas parametri: rotācijas virziena maiņas biežuma ietekme uz E.coli augšanas dinamiku, temperatūras ietekme uz E.coli augšanas dinamiku. Tika arī novērtēta dažādu mikroorganismu kultivācijas iespēja, tādu kā Thermophilus un Lactobacillus acidophilus, kā arī ieskicēti iespējamie nākotnes reversīvās samaisīšanas ierīces pielietojumi. Rezultātā ar šo tehnoloģiju ir izdevies sekmīgi kultivēt mikroorganismus un novērtēt to pieaugumu reālajā laikā, noteikt E.coli mikroorganismu optimālos kultivēšanas parametrus reversīvās samaisīšanas ierīces maketa ietvaros un apskatīta citu mikroorganismu – Thermophilus un L.acidophilus audzēšanas iespējamība lietojot reversīvo samaisīšanas tehnoloģiju. Novērtētas reversīvas samaisīšanas ierīces kā vienreizlietojamā bioreaktora priekšrocības salīdzinot ar klasiskajiem bioreaktoriem un dotas rekomendācijas tālākajā šo ierīču attīstības virzienā. Ir izveidots ērts rīks zinātniski-pētnieciskajām laboratorijām ar kura palīdzību var ātri novērtēt daudzu, dažādu faktoru ietekmi uz mikroorganismu augšanu reālajā laikā. Balstoties uz iegūtajiem datiem ir idejas par turpmāko jaunu produktu attīstību un pamats domāt ka jau tagad ir pieprasījums pēc šāda veida bioreaktoriem un ka tuvākajā nākotnē tas tikai augs, jo arvien vairāk tiek izmantotas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgā gēnu sintēze, kūrās varētu izmantot šī bioreaktora priekšrocības. Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums Nr. 3.2-2. „Industriālā notekūdens flotācijas procesa uzlabošanas izpēte”

30.04.2015

Individuālais pētījums Nr. 3.2-2. „Industriālā notekūdens flotācijas procesa uzlabošanas izpēte” ir projekta “Industriālā notekūdens attīrīšanas procesa uzlabošanas un resursu atgūšanas pētījums” daļa. Pētījums tika īstenots laika posmā no 2013 gada 1. oktobra līdz 2015.gada 30.aprīlim saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapā norādītajām metodēm un uzdevumiem. Pētījums ir veiksmīgi noslēdzies, jo tika sasniegts uzstādītais pētījuma mērķis – iegūtas jaunas zināšanas esošā esošā industriālā notekūdens attīrīšanas flotācijas procesa uzlabošanai, lai samazinātu ražošanas procesa radīto slodzi uz vidi. Individuālo pētījumu rezultāti pieder to īstenotājiem un nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Individuālais pētījums Nr. 3.2-3. „Cinka atgūšanas no industriālā notekūdens izpēte”

31.12.2015

Individuālais pētījums Nr. 3.2-3. „Cinka atgūšanas no industriālā notekūdens izpēte” ir projekta “Industriālā notekūdens attīrīšanas procesa uzlabošanas un resursu atgūšanas pētījums” daļa. Pētījums tika uzsākts 2014. gada 1. janvārī un tiks pabeigts 2015.gada 31.decembrī. Pētījums tiek īstenots saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapā norādītajām metodēm un uzdevumiem. Pētījums satur gan rūpnieciskā, gan eksperimentālā pētījuma daļas, kas nodrošina efektīvāku mērķa sasniegšanu - iegūt jaunas zināšanas efektīvai cinka samazināšanai notekūdens duņās, lai atgūtu resursu un samazinātu ražošanas proces radīto slidzi uz vidi. Individuālo pētījumu rezultāti pieder to īstenotājiem un nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Noslēdzies individuālais pētījums Nr. 3.2-4. „Bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanas un uzlabošanas izpēte”

30.06.2015

Individuālais pētījums Nr. 3.2-4. „Bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanas un uzlabošanas izpēte” ir projekta “Industriālā notekūdens attīrīšanas procesa uzlabošanas un resursu atgūšanas pētījums” daļa. Pētījums tika īstenots laika posmā no 2014 gada 1. janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapā norādītajām metodēm un uzdevumiem. Pētījums ir veiksmīgi noslēdzies, jo tika sasniegts uzstādītais pētījuma mērķis – iegūtas jaunas zināšanas esošā industriālā notekūdens attīrīšanas biologijas procesa uzlabošanai, izmantojot matemātisku modelēšanu un jaunas mikroorganismu kultūras. Individuālo pētījumu rezultāti pieder to īstenotājiem un nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Individuālais pētījums Nr Nr. 3.11-1. „Ģipša dūņu kvalitātes uzlabošanas iespēju izpēte”

31.12.2015

Individuālais pētījums Nr Nr. 3.11-1-1. „Ģipša dūņu kvalitātes uzlabošanas iespēju izpēte” tika uzsākts 2015. gada 1. septembrī un tiks pabeigts 2015.gada 31.decembrī. Pētījums tiek īstenosts saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapā norādītajām metodēm un uzdevumiem. Pētījumā ir paredzēts sasniegt mērķi - iegūt jaunas zināšanas efektīvai ģipša kvalitātes uzlabošanai, kas ļautu to kā izejvielu izmantot citās tautsaimniecības nozarēs. Tā rezultāti pieder pētījuma īstenotājam un nav plātots tos publicēt.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Individuālais pētījums Nr Nr. 3.11-2. „Dūmgāzu filtru putekļu izmantošanas iespēju izpēte”

31.12.2015

Individuālais pētījums Nr Nr. 3.11-2. „Dūmgāzu filtru putekļu izmantošanas iespēju izpēte” netika uzsākts pamatojoties uz to, ka pētījumā peredzēto motožu specifika nav savietojama ar pētījumam atlikušo limitējošo laika periodu.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.7. "Plāno neorganisko kārtiņu, kas uzklātas ar magnetronu uzputināšanas metodi uz organiskā stikla , virsmu adhēzijas uzlabošanas izpēte", kas tika īstenots sadarbojoties SIA GroGlass un AS Sidrabe

10.01.2014

Neatstarojošie pārklājumi ir nepieciešami visur, kur ir nepieciešams palielināt gaismas caurlaidību, uzlabot kontrastu un izvairīties no spoguļa efekta. Neatstarojošie pārklājumi uz stikla jau daudzus gadus ir labi attīstīta nozare, turpretim neatstarojošie pārklājumi uz polimēriem, šajā gadījumā akrils jeb organiskais stikls, ir strauji augoša joma. Organiskais stikls ar neatstarojošo pārklājumu, ir pielietojams daudzās nozarēs. Organiskais stikls ir ievērojami vieglāks un mehāniski izturīgāks materiāls kā stikls, tādēļ vislielākais pieprasījums pēc šāda produkta ir nozarēs, kurām ir nepieciešami dažāda veida caurredzami norobežojumi ar pēc iespējams mazāku svaru un paaugstinātu drošību, piemēram, displeju un televizoru ekrāni vai logu stiklu aizstājēji, ka arī mākslas darbu ierāmēšana un aizsardzība. Šī projekta uzdevums ir veikt industriālo pētījumu par adhēzijas uzlabošanu starp neorganisku neatstarojošu slānu un organisku substrātu uz kura tas ir uzputināts izmantojot reaktīvo duālo magnetronu uzputināšanas metodi. Veicot publiski pieejamās literatūras un resursu analīzi tika secināts, ka viens no veidiem, kā uzlabot adhēziju ir pielāgojot tehnoloģisko procesu tā, lai darba temperatūras ietekmē substrāta loksnes deformācija būtu minimāla. Otrs aspekts, kurš ir jāievēro ir iespēja samazināt gāzu izdalīšanos no substrāta esot vakuuma kamerās. Šīs papildus gāzes, kuras izdalās no substrāta virsmas, negatīvi ietekmē pārklājuma adhēziju. Pētījuma gaidā tika noslēgti sadarbības līgumi uz Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūtu un AS “Sidrabe”. Abi šie partneri ir sevi pierādījuši kā augstas kvalifikācijas eksperti attiecīgi gan cietvielu un plāno kārtiņu izpētē, gan vakuum uzputināšanas tehnoloģiskajos procesos. Lai realizētu praktisku akrila lokšņu pārklāšanu un stabilu to transportēšanu procesa kamerās tika pilnveidota vakuumprocesu kameras un veikta izpēte jaunu transportējošo kasešu izstrādei. Pētot gāzu sastāvu, kurš izdalās no organiskā stikla loksnes procesa laikā dažādās temperatūrās tika secināts, ka gāzes plūsma n organiskā stikla ir pietiekami liela, lai nopietni ietekmētu uzputināšanas procesu. Pamatojoties uz šī novērojuma, tika secināts, ka pirms organiskās tikla pārklāšanas ir nepieciešams veikt tā žāvēšanu jeb iepriekšēju sagatavošanu. Substrāta žāvēšanas pozitīvo efektu varēja novērot un eksperimentāli pierādīt veicot gan virsmas mikro struktūras analīzi, gan veicot standarta adhēzijas testus.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies rūpnieciskais pētījums 4.1 No organiskās izcelsmes izejvielām iegūtās šķidrās degvielas kvalitātes izpēte un iegūtās šķidrās degvielas pilnveidošana līdz tā atbilst dīzeļdegvielas kvalitātes standartam”

30.06.2014

Pētījums veikts projekta Nr. L-KC/2.1.2.1/10/006 ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-KC-11-0005 starp SIA “Vides Bioenerģētikas un Biotehnoloģiju kompetences centru” (VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) no 2011. gada 11.aprīļa. Projekta mērķis bija: Sintētiskās dīzeļdegvielas ieguves no biomasas (kūdra, koksne) izpēte, iegūtās dīzeļdegvielas laboratoriskā izpēte un papildus piedevu izpēte (ja tas tiks atzīts par nepieciešamu izpētes gaitā). Projekta izpilde tika iesākta ar atbilstošās tehnoloģijas izpēti, saskaņā ar Dr. Kristiāna Koha patentēto metodi, kas ir viens no katalītiskās biomasas pārstrādes veidiem, tuvināti kvalitatīvi, līdzīgs procesiem, kas notiek dabā, veidojoties fosilajām degvielām no fotosintēzes procesā radītajām vielām. Pirmajā etapā tika pārbaudītas iespējas izejvielu sastāva iegūšanai ar nepieciešamajiem parametriem. Pārbaudītas divas relatīvi viendabīgas izejvielas – kūdra un koksnes šķelda, un trīs maisījumi – koksnes šķeldu (zāģu skaidas) ar kūdru, koksnes šķelda ar kviešu salmiem un koksnes šķelda ar miežabrāli. Par izdevīgāko iekārtu, izejvielu paraugu sagatavošanai, tika izvēlēta iekārta KDS 6. Visi izejmateriāli pirms un pēc to sagatavošanas tika testēti. Parametri visiem paraugiem tika sakopoti tabulās 1 līdz 5. Maisījumu parametri pēc to homogenizācijas un žāvēšanas apkopoti tabulās 6 līdz 8. Iegūt nepieciešamās kvalitātes paraugus SD ražošanai izdevās no visiem apskatītiem materiāliem.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.2 -1.NOTEKŪDENS NEITRALIZĀCIJAS PROCESA UZLABOŠANAS UN RESURSU ATGŪŠANAS PĒTĪJUMS

30.12.2013

Pētījuma mērķis: Pētījuma mērķis bija izstrādāt industriālā notekūdens attīrīšanas procesa modeli, nosakot ekoloģiski piemērotākās metodes un risinājumus neitralizācijas procesa uzlabošanai, sulfātu koncentrācijas samazināšanai un sērskābes kā resursa atgūšanai. Šis pētījums ir daļa no projekta „Industriālā notekūdens attīrīšanas procesa uzlabošanas un resursu atgūšanas pētījums” . Pētījuma norise: Pētījums ietvēra sevī sekojošas aktivitātes: 1. Esošā neitralizācijas procesa izpēte nepieciešamo parametru iegūšanai un pētījuma plānošana. 2. Neitralizācijas procesa uzlabošanas iespēju izpēte laboratorijā un jaunas metodes izstrāde. 3. Sulfātu samazināšanas un sērskābes atgūšanas metožu izpēte laboratorijā un jaunas metodes izstrāde. 4. Neitralizācijas procesa, sulfātu samazināšanas un sērskābes atgūšanas metodes izpēte rūpnieciskajā mērogā. Rezultāti un tālākie soļi: Projekta ietvaros tika noteikti ekoloģiski piemērotākie neitralizācijas procesa tehnoloģiskie parametri (kontaktlaiks, reaģenta dozas, dažādi reaģentu tipi u.c.) laboratorijā un eksistējošā ražotnē, lai radītu ekoloģiski piemērotāko metodi un risinājumus neitralizācijas procesa uzlabošanai. Panākot industriālā notekūdens neitralizēšanu ar augstāku efektivitāti, būtiski tiek samazināta piesārņojuma slodze pieņemošajā ūdenstilpē, novērstas riska situācijas, kad vidē tiek novadīts notekūdens ar neatbilstošu pH, kā arī tiks samazināts notekūdeņu attīrīšanas procesā izmantoto resursu patēriņš.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.1. Fermentācijas procesu imitācija un vadība modeļvides apstākļos.

10.03.2012

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.1. Fermentācijas procesu imitācija un vadība modeļvides apstākļos. Pētījuma rezultāti pieder pētījuma īstenotājam un nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.2."Matemātisko modeļu izveide un pielietojums fermentācijas procesos kā mijiedarbības un vadības izpētes instruments"

09.07.2013

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.2."Matemātisko modeļu izveide un pielietojums fermentācijas procesos kā mijiedarbības un vadības izpētes instruments" Pētījuma rezultāti pieder tā īstenotājam un tos nav paredzēts publicēt.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.3. "Piebarošanas optimizācijas izpēte, kombinējot automātisko substrāta padevi ar matemātiskā modeļa izveidoto profilu"

09.04.2014

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.3. "Piebarošanas optimizācijas izpēte, kombinējot automātisko substrāta padevi ar matemātiskā modeļa izveidoto profilu". Rezultāti pieder pētījuma īstenotājam un nav paredzēta to publicēšana.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.4. "Dažādu būtisku mijiedarbības faktoru, t.i., tādu kā magnētiskais lauks, materiālu variācijas, maisīšana, aerācija, substanču padeves impulsu mijiedarbības, izpēte uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi"

30.03.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.4. "Dažādu būtisku mijiedarbības faktoru, t.i., tādu kā magnētiskais lauks, materiālu variācijas, maisīšana, aerācija, substanču padeves impulsu mijiedarbības, izpēte uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi". Pētījuma rezultāti nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.5. "Mērogošanas pārejas likumsakarību izpēte mikroorganismu kultivācijā kratītāju kolbās, laboratorijas un pilota mēroga bioreaktoros"

30.06.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.2.5. "Mērogošanas pārejas likumsakarību izpēte mikroorganismu kultivācijā kratītāju kolbās, laboratorijas un pilota mēroga bioreaktoros" Pētījuma rezultāti pieder pētījuma īstenotājam un nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.1. "HIV/AIDS pacientu klīniskā materiāla kolekciju un klīniskās informācijas datu bāzes izveide"

30.09.2013

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.1. "HIV/AIDS pacientu klīniskā materiāla kolekciju un klīniskās informācijas datu bāzes izveide" Pētījuma rezultāti pieder īstenotājam un nav pieejami publiski.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.2. "HLA II klases gēnu DRB1*, DQA1*, DQB1* ģenētiskā polimorfisma novērtēšana, HIV infekcijas gadijumā."

30.03.2014

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.2. "HLA II klases gēnu DRB1*, DQA1*, DQB1* ģenētiskā polimorfisma novērtēšana, HIV infekcijas gadijumā." Pētījuma īstenotājs nav paredzējis tos publicēt.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.15. 1. "Tehnoloģiskā ūdens attīrīšanas teorētiskā izpēte"

30.12.2014

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.15. 1. "Tehnoloģiskā ūdens attīrīšanas teorētiskā izpēte" Individuālā pētījuma rezultāti nav paredzēti publicēšanai

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.18. "Pētījums par dažādu pektīnu ieguvi, to efektivitāti un ietekmi uz personisko aizsardzību no apkārtējās vides toksikoloģiskās ietekmes"

30.12.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.18. "Pētījums par dažādu pektīnu ieguvi, to efektivitāti un ietekmi uz personisko aizsardzību no apkārtējās vides toksikoloģiskās ietekmes" Pētījuma īstenotājs neparedz rezultātu publikāciju.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.21. "Termizācijas procesa izpēte skābpiena produktu apstrādei"

30.12.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.21. "Termizācijas procesa izpēte skābpiena produktu apstrādei" Pētījuma rezultāti nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 2.1.1."Biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar komerciāli pieejamiem sorbentiem ar apstrādes plūsmu 3-5 m3/h un Ceolītu-adsorbentu modifikācijas un pārbaudes

30.06.2014

Ir noslēdzies individuālais pētījums 2.1.1."Biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar komerciāli pieejamiem sorbentiem ar apstrādes plūsmu 3-5 m3/h un Ceolītu-adsorbentu modifikācijas un pārbaudes" Pētījuma īstenotājs neplāno rezultātu publicēšanu.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 2.2.2. "Biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar modificētiem sorbentiem ar apstrādes plūsmu 3-5 m3/h"

02.12.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 2.2.2. "Biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar modificētiem sorbentiem ar apstrādes plūsmu 3-5 m3/h" Pētījuma īstenotājs rezultātu publicēšanu neparedz.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 2.5.1."Dūņu un citu izejvielu kofermentācijas pētījumi. Izejvielu tehnoloģiju analīze."

09.01.2013

Ir noslēdzies individuālais pētījums 2.5.1."Dūņu un citu izejvielu kofermentācijas pētījumi. Izejvielu tehnoloģiju analīze." Pētījuma rezultāti pieder tā īstenotājam un publicēšana netiek plānota.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies pētījums 3.3. "Halogēnus saturošu oglekļa savienojumu destrukcijas iespēju pētījumi superkritiskajā ūdenī (SCW)"

30.03.2013

Ir noslēdzies pētījums 3.3. "Halogēnus saturošu oglekļa savienojumu destrukcijas iespēju pētījumi superkritiskajā ūdenī (SCW)" Secināts, ka hloru saturošu ogļūdeņražu destrukcija superkritiskajā ūdenī ir realizējama, taču, izvērtējot pētījuma nobeigšanai nepieciešamos darbus un resursus, kā arī riskus, tiek pieņemts lēmums tālākos darbus neturpināt, jo iespējamais resursu patēriņš ir neadekvāts pašreizējās pētījumu metodes ietvaros.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.4.1. "Biogēno elementu sezonālās izmaiņas Rīgas jūras līča baseinā"

30.06.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.4.1. "Biogēno elementu sezonālās izmaiņas Rīgas jūras līča baseinā" Pētījums “Biogēno elementu sezonālās izmaiņas Rīgas Jūras līča baseinā” tika veikts starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījumu īstenoja SIA “Armgate” Pētījuma mērķis bija izveidot Rīgas jūras līča baseina ūdeņu, kā arī bioloģisko paraugu, izotopisku datubāzi, kuru būtu iespējams izmantot akvakultūras un citu produktu izcelsmes verificēšanai. Otrs pētījuma mērķis bija izmantot izotopiskās analīzes metodi ūdenī izšķīdušo nitrātu izcelsmes noskaidrošanai. Projekta mērķis ir sasniegts. Ir izveidota Rīgas jūras līča baseina ūdeņu kā arī bioloģisko paraugu, izotopiska datubāze, ar kuru var iepazīties SIA “Armgate” mājas lapā www.armgate.lv. Projekta izpildes laikā tika izpētīta zinātniskā literatūra par iespējām izmantot slāpekļa izotopu attiecību, lai noteiktu nitrātu avotus virszemes ūdeņos, kā arī izvērtētas dažādas pieejas un citu valstu pieredze. Situācijās, kad nitrāti nāca no vairākiem avotiem ar atšķirīgām δ15N vērtībām to izcelsmes noteikšana bija apgrūtināta. Veiktie pētījumi parādīja, ka BaCl2 pievienošana analizējamam paraugam to sagatavošanas laikā pilnībā neatbrīvo analizējamo ūdeni no sulfātjoniem, kuriem ir traucējoša ietekme, kas izraisa neprecizitāti un sliktu mērījumu atkārtojamību, nosakot δ15N frakciju. BaCl2 pievienošana var būt efektīva virszemes ūdeņiem, kas pieder pie Ca-Mg-HCO3-SO4 grupas (piemēram, Lielupes baseina ūdeņiem un atsevišķiem piejūras ezeriem raksturīga paaugstināta SO42- koncentrācija). Turpretī baseinos, kuru pamatiežu sastāvā nenotiek ģipša dēdēšanas un šķīšanas procesi optimāla rezultāta iegūšanai pirms BaCl2 pievienošanas nepieciešams analizējamo paraugu paskābināt līdz pH 1-2. Pētījumi parādīja izotopu 15N/14N attiecības metodes izmantošanas iespējas identificējot nitrātu avotu upēs, un šīs metodes ierobežojumus. Tā, piemēram, nitrifikācija (NH4 pārveidošana par NO3) notiek ar ievērojamu slāpekļa izotopu frakcionēšanos, jo vispirms tieši 14N izotopi NH4 sastāvā oksidējas par NO3. Tādējādi zems izotopa δ15N īpatsvars, kas varētu liecināt par minerālmēslu klātbūtni tiek maskēts nitrifikācijas procesa dēļ. Savukārt augstu izotopa δ15N īpatsvaru, kas varētu liecināt par kūtsmēslu klātbūtni maskēts fitoplanktona asimilācijas procesi, kas ietekmē slāpekļa savienojumu izotopu frakcionēšanu upes plūsmā īpaši vasaras mēnešos. Projekta rezultāti aprobēti gan ar referātiem (posteri, prezentācijas) konferencēs Latvijā un ārpus Latvijas robežām, gan kā zinātniskas publikācijas (raksti), gan kā informācija interneta vietnē.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.6. Nullei tuva enerģijas patēriņa biogāzes sausināšanas sistēmas matemātiska modelēšana

30.06.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.6. Nullei tuva enerģijas patēriņa biogāzes sausināšanas sistēmas matemātiska modelēšana Pētījums “Nullei tuva enerģijas patēriņa biogāzes sausināšanas sistēmas matemātiskā modelēšana” tika veikts starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Pētījumu īstenoja SIA “Armgate”. Pētījuma mērķis bija matemātiski modelēt siltuma rekuperācijas sistēmas, kuras būtu iespējams izmantot biogāzes ražotnēm, kā arī veikt siltuma un vielas pārneses procesu analīzi, lai izstrādātu metodi, kā efektīvāk izmantot saražotās biogāzes enerģijas pārpalikumus, samazinot enerģijas daudzumu, kas nepieciešams, lai uzturētu biogāzes reaktora temperatūru nepieciešamajā līmenī. Projekta mērķis sasniegts, jo ir izdevies pamatot siltuma rekuperāciju biogāzes ražotnēs, minimizējot papildus enerģijas daudzumu, kas nepieciešams biogāzes reaktora darba temperatūras uzturēšanai. Projekta izpildes gaitā tika veikta biogāzes ražošanas principu izpēte, biogāzes attīrīšanas un sausināšanas risinājumu detalizēta analīze un perspektīvo risinājumu atlase, izveidota apkopojošā tabula par dažādu biogāzes attīrīšanas paņēmienu efektivitāti. Tika veikta multifizikālo un matemātisko modeļu izstrāde siltuma un kaltēšanas procesu aprakstiem rekuperācijas sistēmās, iekļaujot arī ģeotermālo resursu iesaisti siltuma apmaiņas ciklā. Tika izveidots modeļa apraksts, kas balstīts uz nepieciešamām formulām. Analizējot iespējamos risinājumus, tika veikta sistēmisko risinājumu detalizācija, izmantojot modelēšanas pieeju. Tika veikts detalizēts divu risinājumu - ar ģeotermālā posma izmantošanu un bez tā, apraksts ar skicēm, kā arī modelēšana gan 1D, gan 3D vidē, pārbaudot siltuma pārnesi. Precīzai modeļu izveidei tika izmantotas modelēšanas vides Ms Excel un Matlab, un izveidoti siltuma pārneses un ūdens kondensācijas modeļi - skripti. Modeļu testa rezultāti parādīti tabulās, parādot skaitlisko modeļu funkcionalitāti un validitāti. Matemātiskajiem modeļiem, kas tika izvietoti programvidē, tika veikta multifizikālo procesu sistēmas skaitliska simulācija, izmantojot konkrētus biogāzes ražotnes parametrus un ģeometriju un veicot iegūto rezultātu vispusīgu izvērtējumu. Balstoties uz testēšanas rezultātiem, tika precizēti fizikālie, matemātiskie un diskrētie modeļi. Pētījuma noslēgumā tika veikti parametriskie pētījumi izvēlētiem konkrētiem sistēmu risinājumiem, lai tuvotos optimālajām rekuperācijas un ģeotermālo resursu izmantošanas vērtībām. Projekta rezultāti aprobēti gan ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā, Bulgārijā un Rumānijā, gan kā zinātniskas publikācijas, gan publiskos medijos. Pētījuma projekta zinātnisko nozīmīgumu apstiprina tas, ka uz radīto jauno zināšanu bāzes izveidots patenta pieteikums Latvijas Patentu valdē. Par projekta norisi un rezultātiem publicētas ziņas interneta vietnē. SIA „Armgate” mājas lapā izveidota sadaļa: http://www.armgate.lv/lv/iekartas/petnieciba/p/projekts-nullei-tuva-energijas-paterina-biogazes-sausinasanas-sistemas-matematiska-modelesana-04130.html.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.10. Skābo sūkalu izmantošanas iespēju izpēte pārtikas produktu ražošanā

30.12.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 3.10. "Skābo sūkalu izmantošanas iespēju izpēte pārtikas produktu ražošanā" Pētījuma rezultāti pieder tā īsteontājam un nav paredzēta to publicēšana.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 3.13. Viļņu enerģētikas nozares perspektīvu izpēte

30.12.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 3.13. Viļņu enerģētikas nozares perspektīvu izpēte. Pētījums veikts atbilstoši starp "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11-0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. SIA „Waves”, kurš nodarbojas ar izgudrojumiem viļņu enerģijas nozarē. Lai padziļināti izpētītu šīs enerģijas raksturu un tās pārveidošanu iegūstot jaunas zināšanas, sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Sensotech”, kas darbojas elektronisko komponenšu izstrādes jomā tika turpināts darbs pie nozares izpētes, īstenojot projektu „Viļņu enerģētikas nozares perspektīvu izpēte”. Enerģijas patēriņš pasaulē pieaug līdz ar iedzīvotāju skaitu un valstu tehniski ekonomisko attīstību. Pieprasījums un vides piesārņotība rosina sabiedrību arvien vairāk uzmanības pievērst enerģijas saimnieciskai izmantošanai un tās ekoloģiski mazāk kaitīgiem avotiem. Patlaban Eiropas valstis saskaras ar vairākiem sociālekonomiskiem, klimata izmaiņu un ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Tie rosina veltīt vairāk vērības enerģētiskai neatkarībai. Latvijas enerģētiskā atkarība no citām valstīm situāciju padara nedrošu. Latvijas enerģētikas ilgtermiņa stratēģija laikposmā līdz 2030. gadam paredz, ka šajā periodā jāpanāk mājsaimniecību siltumenerģijas patēriņa samazinājums, dabasgāzes un elektroenerģijas importa samazinājums par 50 %, kā arī atjaunojamās enerģijas īpatsvara pieaugums līdz 50 % no kopējā enerģijas patēriņa. Enerģijas ražošanai no jūras un okeāna viļņiem ir jākļūst par svarīgu pasaules enerģētikas industrijas sastāvdaļu 21. gadsimtā. Viļņu enerģijas pārveidošana ir vēlama kā no izmešiem brīva ražošana. Projekta mērķis ir izpētīt procesus, kā jūras viļņus varētu izmantot komerciālas enerģijas iegūšanai. Galvenie šī projekta uzdevumi paredz: 1. Novērtēt jūras viļņu enerģijas ikgadējo daudzumu Latvijas Rietumu piekrastē. 2. Padarīt redzamāku jaunas atjaunojamās enerģijas nozares izveides iespēju. 3. Jūras viļņu pārveidošanas iespējas izvērtēšanu, veicot izmēģinājumus ar mērķi iespējami samazināt refleksiju un optimizēt refrakciju, izpētīt piemērotāko „šķēršļu” izmantošanas iespējas enerģijas pārveidošanas procesā, veikt izmēģinājumu mērījumus. 4. Veikt viļņu enerģijas mērījumus dažādos dziļuma horizontos pie dažādiem dziļūdens viļņu parametriem – viļņu augstuma H un perioda T, lai gūtu zināšanas par viļņu enerģijas izplatīšanās sakarībām ūdenī virzienā vertikāli uz leju. Galvenie šī projekta secinājumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir: 1. Projekta gaitā tika izstrādāta jauna jūras/okeāna viļņu enerģijas potenciāla novērtēšanas metode. Šī metode precīzāk novērtē viļņu enerģijas potenciālu. Šīs metodes pamatprincipu var izmantot arī viļņu spēkstaciju projektēšanā. 2. Viļņu potenciāla iegūtie rezultāti rēķinot ar dažādām metodēm ir 6,46 TWh/ gadā, 6,51 TWh/ gadā. Tas norāda uz to, ka šie rezultāti ir ticami pie esošajiem izejas datiem. 3. Spēkstaciju iekārtu ražošana var kļūt par viļņu enerģētikas svarīgāko apakšnozari Latvijā, veltot pietiekošu ieguldījumu iekārtu jaunradē. 4. Jūras spēkstacijas var kļūt par otru svarīgāko viļņu enerģētikas nozari Latvijā. Lai tas notiktu, pastāv 3. nepieciešamie priekšnosacījumi: - ir jāizstrādā pelnīt spējīga iekārta viļņu enerģijas pārveidošanai; - ir jāparedz spēkstacijām atbilstošs zonējums JTP jūras apgabalā „A”; - ir jāizstrādā spēkstaciju optimizācijas matemātiskais modelis. 5. Projekta gaitā veikto izmēģinājumu rezultāti liecina par reversās plūsmas propellera un viļņu kinētiskās enerģijas uztvērēja attīstīšanas lietderību.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.20. Laktozi saturošu substrātu fermentācijā iegūtu netradicionālo raugu biomasas un uz to bāzes veidoto produktu sastāva variēšanas un uzlabošanas iespēju izpēte

30.12.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 1.20. Laktozi saturošu substrātu fermentācijā iegūtu netradicionālo raugu biomasas un uz to bāzes veidoto produktu sastāva variēšanas un uzlabošanas iespēju izpēte Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. Nozares pētījumu veica SIA „Baltic Dairy Board” ( agrāk „Sigilo KV „) sadarbībā ar SIA” Biotehniskais centrs”, piesaistot Latvijas Universitātes zinātniekus. Pētījuma uzdevumi bija - izpētīt netradicionālo laktozi utilizējošo raugu - Kluyveromyces marxianus un Kluyveromyce lactis biomasas kvantitatītatīvo un kvalitatīvo parametru variēšanas un uzlabošanas iespējas piena sūkalu laktozes fermentācijā un izvērtēt laktozes biokonversijas faktoru ietekmi uz raugu biomasas produktu satāvu. Salīdzināti K. marxianus un K. lactis vairāku celmu biomasas producēšanas parametri un kā produktīvākais izvēlēts K.marxianus celms. Tika veikta proteīnu daudzuma analīze dažādos fermentācijas apstākļos audzētos raugos. Tika novērots proteīna daudzuma pieaugums biomasā pie paaugstinātām fermentācijas temperatūrām un konstatēta divu faktoru (temperatūras un substrāta koncentrācijas) savstarpēja mijiedarbība . Arī rauga biomasas lipīdu gadījumā vairāku faktoru eksperimentos tika novērota gan fermentācijas temperatūras, gan laktozes koncentrācijas ietekme. Tika izpētīta fermentācijas vides sastāva ietekme uz biomasas sastāvu un biomasas augšanas rādītājiem. Konstatēts, ka slāpekļa avota (amonija sāļi, urīnviela) pievienošana laktozi saturošam sūkalu permeātam ir ne tikai pozitīva ietekme uz biomasas iznākumu, bet arī uz producētās biomasas proteīnu daudzumu. Optimizētas fermentācijas piedevu koncentrācijas, lai maksimizētu proteīnu saturu rauga biomasā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 3.12. „Šķidro naftas atkritumu mikrobioloģiskā pārstrāde dūņu reaktorā ar virsmaktīvo vielu pievienošanu”

30.12.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 3.12. „Šķidro naftas atkritumu mikrobioloģiskā pārstrāde dūņu reaktorā ar virsmaktīvo vielu pievienošanu” Pētījuma mērķis bija veikt šķidro naftas atkritumu mikrobioloģiskās pārstrādes iespēju izpēti, izmantojot bioloģiski noārdāmas virsmaktīvās vielas. Naftas šķidrie atkritumi ir būtiska problēma, kas veidojas naftas produktu pārstrādes, izmantošanas un ilgstošas uzglabāšanas rezultāta. Daļa no šķidrajiem naftas atkritumiem, dēļ to fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, tiek uzkrāti, jo to tālāka pārstrāde ar klasiskām pārstrādes tehnoloģijām nav realizējamam un ekonomiski pamatojama. Pie šādiem uzkrājamajiem naftas atkritumiem ir pieskaitāmas galvenokārt smago naftas produktu frakcijas, kuras veido emulsijas, dispersijas un kompleksus ķīmiskus šķīdumus. Kā, piemēram, nosēdumi cisternās no degvielas uzglabāšanas, naftas frakcionēšanas rezultātā radušies šķidrie atkritumi, notekūdeņu attīrīšanas rezultātā atdalītie naftas produkti u.c. Viens no jaunākajiem un inovatīvākajiem uzkrāto šķidro naftas atkritumu pārstrādes veidiem ir to bioloģiskā sadalīšana mikroorganismu metabolisma rezultātā. Šāda risinājuma rezultātā naftas šķidrie atkritumi tiek sadalīti līdz dabai nekaitīgām vielām. Risinājums ir atzīts par veiksmīgu un efektīvu , taču apgrūtinājumu rada naftas hidrofobās īpašības, kas palēnina naftas noārdīšanas laiku, tādējādi radot papildus izmaksas. Riski 1. Pētījuma sākotnēja posmā tika novērota ļoti strauja mikrobioloģiskā aktivitāte, kas izraisīja izteiktu putu veidošanos. Šāda parādība vērojama arī bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās brīdi, kad tiek uzsākta to darbībā, un ir vērojams straujš dūņu biomasas pieaugums. Lai no šāda nevēlama efekta izvairītos, katram nākamajam dūņu noārdīšanas procesam, reaktorā nepieciešams atstāt sākotnējo dūņu inokulāntu „ieraugu” no iepriekšējā procesa. 2. Ļoti būtisks faktors ir procesa nepārtrauktība, kas nepieciešama stabilai bioloģiskajai aktivitātei. Tādēļ, lai izvairītos no nevēlamiem procesa rezultātiem, liela mēroga naftas dūņu pārstrādes iekārtās obligāti jāparedz avārijas gadījumā izmantojama autonoma elektroapgāde iespēja; 3. Pēc gaisa pievadīšanas pārtraukšanas uz 24 stundām reaktora tuvumā tika konstatēta izteikta amonjaka smaka. Šis apstāklis jāņem vērā iekārtu turpmākai darbībai paredzot papildus ventilācijas iespēju, tādējādi novēršot cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus apstākļus. Pētījuma noslēgums Lai pilnība noslēgtu pētījumu un uzsāktu projekta komecializāciju turpmāk nepieciešams veikt sekojošas aktivitātes: 1. Pilnveidot iekārtas CO2 mērīšanas aprīkojuma iespējas; 2. Uzlabot reaktora sūkņa recirkulācijas apsaisti, kas nodrošinātu tilpuma virsējo slāņu labāku sajaukšanās iespēju; 3. Paredzēt papildus gāzu analizatora uzstādīšanu gāzu izplūdes cauruļvada ar mērķi novērtēt metabolisma rezultāta izdalījušas slāpekļa apjomu; 4. Noteikt optimālo aktīvo dūņu saturu reaktorā, kas nepieciešams efektīvākai iekārtu darbībai. 

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.10 Stikla ķīmiskā pārklājuma uzklāšanas tehnoloģislo posmu izpēte

30.12.2015

Projekta mērķis bija izpētīt iespējas izveidot inovatīvu stikla ķīmisko pārklājumu - organisko savienojumu, izmantošanu ķīmiskā pārklājuma izveidošanai uz 2 mm stikla substrāta, lai nodrošinātu kultūras mantojuma - mākslas darbu konservāciju jeb to aizsardzību no ultravioletā starojuma (turpmāk - UV), kas laika gaitā var sabojāt mākslas darbu krāsu. Projekta īstenošanas gaitā SIA GroGlass, AS Sidrabe un Latvijas Universitātes CFI veica - Pārklājuma ķīmiskās dabas izpēti - Izpēti ar vairākiem šķīdinātājiem, pārbaudīja to ietekmi uz gatavo produkciju, piemeklēja videi draudzīgāku un darba apstākļiem piemērotāku šķīdinātāju. Pārbaudīja šo šķīdumu ietekmi uz materiāla gala iznākumu. - Izmantojot laboratorijas mēroga ruļļa aplikatoru, veica substrāta pārklāšanu un izpētīja substrāta optiskās īpašības. - Laboratorisko izpēti virsmaktīvajiem (flourogļūdeņražu un/vai ogļūdeņrāžu) savienojumiem, lai pārbaudītu pārklājuma materiāla mijiedarbības ietekmi uz substrātu. - Pārklājumu īpašību atkarības un mijiedarbība ar ražošanas etapiem Projekta rezultātā tika secināts sekojošais: 1. Metiltrietoksisilāna (MTES) hidrolīzi nepieciešams veikt 50-60 ºC temperatūrā, tādējādi samazinot reakcijas norises laiku; 3-(2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksi silāna (GLYMO) hidrolīze veicama līdzīgi kā MTES gadījumā, ievērojot tos pašus reakcijas apstākļus; 2. Abu silānu veiksmīgai hidrolīzei nepieciešama skābā vide ar pH zem 3 vai bāziskā vide virs 8, jo neitrālajā vidē reakcija var ilgt līdz 50 h; 3. Nātrija un kālija hidroksīdi sekmē lineāro trimeru un tetrameru veidošanos polikondensācijas procesā; 4. Augsti virstošie šķīdinātāji sekmē lineāro silīcija polimēra matricas veidošanos; 5. Pēc hidrolīzes un polikondensācijas procesiem silānu maisījumiem nepieciešams “novecot” līdz 6 dienām pirms to izmantošanas; 6. Superhidrofobo pārklājuma iegūšanai labāko hidrofobocitāti ieguva ar MTES/Metanols vai GLYMO/metanols molāro attiecību 9,5. 7. Optimālie sintēzes parametri ir noteikti; 8. Krāsns profils ir optimizēts vienmērīga pārklājuma iegūšanai; 9. Pārklāšanas iekārtas optimālie parametri ir noteikti; 10. Slapināšanas virsmaktīvajie savienojumi deva pozitīvu efektu un tiek ievadīti pamatreceptūrā; 11. Miglainības jautājums ir ne atklāts, jo nav zināms tā rašanas pilnīgi iemesli un šī problēma būtu jāpēta veicot atsevišķus testus ārpus šī pētījuma; 12. Substrāta pastiprināta žāvēšana nedeva plānotos rezultātus, tādēļ šajā virzienā pētījums netiks turpināts.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.4 "Pārklājumu mikrostruktūras un funkcionālo parametru uzlabošanas iespēju izpēte"

30.12.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 5.4 "Pārklājumu mikrostruktūras un funkcionālo parametru uzlabošanas iespēju izpēte", kas tika īstenots sadarbojoties AS "Sidrabe" un SIA “Groglass”(01.01.2015.-23.12.2015.) Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. AS “Sidrabe” ir tehnoloģisko procesu komercializēšanas pieredze un iekārtas/ infrastruktūra tehnoloģiju izstrādei. Pētījuma darba uzdevums bija veikt intelektuālus un finansiālus ieguldījumus – rūpnieciskā pētījuma veikšanā – pārklājumu mikrostruktūras un funkcionālo parametru uzlabošanas iespēju izpēte izmantojot jaunāko tehnoloģiju komplicētas papildapstrādes metodes. Pētījums par papildapstrādes iespējām, lai padarītu tehnoloģiski derīgus tādus materiālus un materiālu/substrātu kombinācijas, kas savādāk nav iegūstami pietiekamā kvalitātē vai nav iegūstami vispār. Visi rūpnieciski izgatavotie pārklājumi ir paredzēti noteiktas funkcijas veikšanai pie minimālām to izveidošanas izmaksām. Pārklājuma spēju pēc iespējas labāk pildīt tam uzdoto funkciju raksturo tā kvalitāte, kas ir nosakāma attiecīgās funkcionalitātes kontekstā svarīgajos izmērāmajos parametros. Iespēja uzlabot materiāla kvalitāti var padarīt iespējamu gan tā izveides izmaksu samazināšanu, gan atvērt tam jaunus pielietojumus. Savukārt, iespēja padarīt materiālu vispār tehnoloģiski pielietojamu, t.i. izgatavot to pietiekamā kvalitātē, var padarīt iespējamu gan jaunu, izdevīgāku materiālu izmantošanu esošajos pielietojumos, gan kopumā jaunus produktus. Projekta mērķu realizēšanai tika noslēgti divi līgumi ar sadarbības partneriem par „ Pārklājumu mikrostruktūras un funkcionālo parametru uzlabošanas iespēju izpēte”. Rūpnieciskā pētījuma darbu rezultātā ir sagatavotas un apstiprinātas publicēšanai divas publikācijas starptautiskos zinātniskos žurnālos. Projekta pētījumu rezultātā tika izpētītas iespējas substrāta apstrādei un pārklājumu uznešanai ar HIPIMS barošanas avotu adhēzijas palielināšanai, pārklājuma lielāka blīvuma un nodilumizturības nodrošināšanai, rastas jaunas tehnoloģiskā procesa konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu iespējas funkcionālo parametru uzlabošanai caurspīdīgu vadošu oksīdu un dažādu oksīdu maisījumu uznešanas procesā. Pētījumā tika pierādīta histerēzes esamība magnetronu reaktīvajā uzputināšanā ar HIPIMS barošanas avotu. Histerēzes izskaidrošanai tika izpētīta attiecība starp mērķa izmēru un reaktīvās gāzes atsūknēšanu procesā. Tehnoloģiskajā procesā pastāvot histerēzei ir nepieciešama vadība ar atgriezenisko saiti. HIPIMS priekšrocības ir izsmidzināmā materiāla paaugstināta atomu jonizācija, kas nodrošina kvalitatīva pārklājuma uznešanu. Lai apstrādātu pamatni ar plazmu izmantojot magnetronu, ir nepieciešama nesabalansēta magnētiskā sistēma, kas pastiprina pamatnes bombardēšanu ar joniem. Atgāzēšana un plazmas apstrāde (mirdzizlāde, magnetrona izlāde) nodrošina pārklājuma piemaisījumu daudzuma samazināšanos, plēves virsmas aktivizēšanu un pārklājuma adhēzijas pastiprināšanos. Esošo pētījumu rezultātus par pārklājumu mikrostruktūras un funkcionālo parametru uzlabošanas iespēju izpēti var izmantot, lai izstrādātu papildapstrādes tehnoloģiskā procesa konstruktīvo risinājumu iespējas, kas būtu par pamatu tehnoloģisko uzlabojumu (funkcionālo vienību) veikšanai uz laboratorijas iekārtām, testa funkcionālo prototipu izstrādei un izgatavošanai un iespējai iekļaut pārbaudīto pirmsapstrādes un pēcapstrādes tehnisko risinājumu jaunākās paaudzes vakuuma pārklājumu iekārtās. Projekta laikā tika demonstrēta institūciju efektīva sadarbība kopīga mērķa sasniegšanai, iespēja ātri piesaistīt zinātniski pētnieciskās metodes, precīzi novērtēt, analizēt un prognozēt jaunizveidoto produktu īpašības.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 5.14 "Paaugstinātā darba spiedienā uznestu metālisku, oksīdu un citu pārklājumu īpašību izpēte un tehnoloģiskā procesa vadība, veicot magnetronu smidzināšanu spiediena diapazonā no 10 līdz 50 un vairāk mTorr"

30.12.2015

Ir noslēdzies nozares pētījums 5.14 "Paaugstinātā darba spiedienā uznestu metālisku, oksīdu un citu pārklājumu īpašību izpēte un tehnoloģiskā procesa vadība, veicot magnetronu smidzināšanu spiediena diapazonā no 10 līdz 50 un vairāk mTorr", kas tika īstenots sadarbojoties AS "Sidrabe" un SIA “Groglass”(01.01.2015.-23.12.2015.) Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Vides bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs” (turpmāk – VBBKC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006. AS “Sidrabe” ir tehnoloģisko procesu komercializēšanas pieredze un iekārtas/ infrastruktūra tehnoloģiju izstrādei. Pētījuma darba uzdevums bija veikt intelektuālus un finansiālus ieguldījumus – rūpnieciskā pētījuma veikšanā – Paaugstinātā darba spiedienā uznestu metālisku, oksīdu un citu pārklājumu īpašību izpēte un tehnoloģiskā procesa vadība, veicot magnetronu smidzināšanu spiediena diapazonā no 10 līdz 50 un vairāk mTorr. Bija nepieciešams identificēt svarīgākos tehnoloģiskos parametrus un to ietekmi uz paaugstinātā spiediena diapazonā no 10 līdz 50 un vairāk mTorr uznestu pārkājumu stabilitāti, lai rastu iespēju nodrošināt šādi izveidotu funkcionālo pārklājumu stabilitāti un nodrošinātu pārklājuma vides un substrāta tīrību. Ar šādu metodi noteiktie pārklājumu tehnoloģiskā procesa svarīgākie parametri ļautu veikt tehnoloģiskos uzlabojumus uz laboratorijas iekārtām, un būtu par pamatu testa funkcionālo prototipu izstrādei un izgatavošanai. Projekta mērķu realizēšanai tika noslēgti divi līgumi ar sadarbības partneriem par paaugstinātā spiedienā uznestu metālisku, oksīdu un citu pārklājumu īpašību izpēti un tehnoloģiskā procesa vadību, veicot magnetronu smidzināšanu spiediena diapazonā no 10 līdz 50 mTorr. Projekta pētījumu rezultātā tika identificēti svarīgākie tehnoloģiskā procesa parametri un to ietekme uz paaugstinātā spiedienā uznestu pārklājumu tehnoloģisko procesu un pārklātā materiāla stabilitāti, īpašībām un iegūtas zināšanas šajā jomā. Paaugstinātais darba spiediens ir iegūstams un uzturams ar papildus modulāru droseles-filtru, ar kura palīdzību iespējams aprīkot gan jaunbūvētas, gan tādas jau esošas iekārtas, kas nav bijušas paredzētas darbam paaugstinātā spiedienā. Nav nepieciešami sadārdzināti vai mazāk efektīvi sūknēšanas risinājumi. Plazmas emisijas līniju intensitātes ir iespējams izmantot kā tiešu un viennozīmīgu procesa darba režīma mēru, pie tam tika atrasts, ka tās nodrošina aptuveni par 35 reizēm precīzāku atgriezeniskās saites signālu nekā plazmas impedance. Esošo pētījumu rezultātus par paaugstinātā spiedienā uznestu metālisku, oksīdu un citu pārklājumu īpašībām un tehnoloģiskā procesa vadību, veicot magnetronu smidzināšanu spiediena diapazonā no 10 līdz 50 mTorr, varēs tālāk izmantot lai izstrādātu un notestētu tehnoloģisko procesu un tā konstruktīvo risinājumu, kas būtu par pamatu tehnoloģisko uzlabojumu veikšanai uz laboratorijas iekārtām, funkcionālo prototipu izstrādei un izgatavošanai un iespējai iekļaut pārbaudīto tehniskos risinājumus nestandarta vakuuma pārklājumu iekārtu izstrādē porainu pārklājumu ar lielāku aktīvo virsmu iegūšanai. Projekta laikā tika demonstrēta institūciju efektīva sadarbība kopīga mērķa sasniegšanai, iespēja ātri piesaistīt zinātniski pētnieciskās metodes, precīzi novērtēt, analizēt un prognozēt jaunizveidoto produktu īpašības.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.3. "HLA II klases DRB1*, DQA1*, DQB1* ģenētiskā polimorfisma asociācijas ar organisma aizsardzības spējām HIV infekcijas procesa laikā novērtēšana.

30.09.2014

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.3. "HLA II klases DRB1*, DQA1*, DQB1* ģenētiskā polimorfisma asociācijas ar organisma aizsardzības spējām HIV infekcijas procesa laikā novērtēšana. Individuālā pētījuma rezultāti nav paredzēti publicēšanai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.4. Imūnģenētisko marķieru un klīnisko izpausmju dinamikas monitorings HIV infekcijas gadījumā

30.12.2015

Ir noslēdzies individuālais pētījums 1.14.4. "Imūnģenētisko marķieru un klīnisko izpausmju dinamikas monitorings HIV infekcijas gadījumā" Individuālā pētījuma rezultātus to īpašnieks neparedz publicēt.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares pētījums 1.22. “Biotehnoloģiski iegūtu piedevu ietekme uz uretāna akrilātu pārklājumu destrukciju kosmētiskos šķīdinātājos”

30.12.2015

No 2015.gada 10. jūlija līdz 2015. 31. decembrim Vides bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (turpmāk VBBKC) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2011.gada 11.aprīlī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11 -0005, projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/006 organizēja pētniecības projektu Tēraudlietuves ielā 22 Nr. 1.22. “Biotehnoloģiski iegūtu piedevu ietekme uz uretāna akrilātu pārklājumu destrukciju kosmētiskos šķīdinātājos”, lai pētītu jaunus kompozītmateriālus dabīgo nagu pārklājumiem kosmētikā. Pēdējo 5 gadu laikā UV starojumā cietējošo nagu pārklājumu piedāvājums tirgū ir strauji audzis un strauji audzis ir arī to lietotāju skaits. Liela daļa no tirgū sastopamajiem produktiem ir veidoti balstoties uz zināšanām par pārklājumiem no industriālās rūpniecības un produktu attīstības laikā prioritāte ir bijusi funkcionālu produktu radīšana. Šādu produktu trūkums ir to sastāvs, kas sevī iekļauj ļoti aktīvus un cilvēkam kairinošus monomērus un šo produktu noņemšana no dabīgajiem nagiem, kas ir laikietilpīga un prasa ilgu dabīgā naga saskari ar šķīdinātāju, kas to spēcīgi sausina. Kā rezultātā lietotāju nagi tiek pakļauti alerģijas riskam un laika gaitā kļūst plāni un trausli. Tāpēc svarīgi ir atrast cilvēkam saudzīgu sastāvu, kas arī paātrinātu pārklājuma noņemšanu pēc tā lietošanas, taču ļautu saglabāt nepieciešamās tehnoloģiskās un ekspluatācijas īpašības. Pētniecības projekta vispārīgais mērķis bija iegūt padziļinātas zināšanas par UV staros cietējošo uretāna akrilātu kompozītsistēmu sastāvā ieejošām biotehnoloģiskas izcelsmes pildvielām. Projekta specifiskais mērķis bija izpētīt biotehnoloģiski iegūtu piedevu ietekmi uz pārklājumu destrukciju kosmētiskos šķīdinātājos un noteikt optimālo iespējamo piedevu daudzumu, kas savietojas ar uretana akrilāta sistēmu, lai kopējā pārklājuma destrukcijas laiku samazinātu līdz 3 minūtēm. Pētījuma gaitā tika izpētītas biotehnoloģiski iegūtas piedevas un biopolimēri, kas spētu iekļauties sistēmā un samazināt pārklājuma noņemšanas laiku, paralēli nodrošinot pārklājumam nepieciešamās īpašības. Padziļināti skatītas iespējamās eksperimentālās metodes plānslāņu kompozītu pētīšanai (FTIR, ISO 4624 adhēzijas tests, polimerizācijas pētījumi ar termopāriem izmantojot DSC metodes principus, pārklājuma destrukcijas tests ar šķīdināšanu). Izstrādāts plašs tehnoloģisko īpašību pētījums gan par potenciālajiem biopolimēriem tīrā veidā, gan par kopējo sistēmu un tajā ieejošo komponenšu ietekmi uz pārklājuma tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām. Pētījuma galvenās aktivitātes un iegūtais rezultāts: 1. Tika veikts pētījums par kompozītsistēmās izmantojamām biotehnoloģiskas izcelsmes piedevām un to ienešanas tehnoloģijām UV sistēmās, lai izvērtētu to savietošanās spēju ar UV aktivētām kompozītsistēmām un noteiktu to ietekmi uz kompozītmateriāla īpašībām. 2. Tika veiks pētījums par dažādu biotehnoloģiskas izcelsmes piedevu ietekmi uz standarta UV aktivētas polimerizācijas kompozītsistēmām un to īpašībām, fokusējot pētījumus uz paaugstinātu pārklājuma destrukcijas spēju kosmētiskos šķīdinātājos. 3. Tika veikti jaunizstrādāto kompozītsistēmu ekspluatācijas īpašību testi uz dabīgajiem nagiem 4. Izstrādāta jaunu formulu attīstības metodoloģija. 5. Veikts nagu pārklājumu sastāvu salīdzinājums saistībā ar to funkcionalitāti, ietekmi uz vidi un cilvēku veselību Iegūtās kompozīcijas tehnoloģisko īpašību ziņā ir tuvas uzstādītajam mērķim, taču 100% tas nav sasniegts: labākās kompozīcijas destrukcijas laiks šķīdinātājā ir 5 minūtes uzstādīto 3 min vietā. Pētījumi jāturpina un tehnoloģiski pārklājuma kompozīcija vēl jāuzlabo, lai varētu plānot tā ieviešanu ražošanā. Pētniecības gaitā iegūtās zināšanas un informācija izplatīta sadarbības partneriem, tiek pētītas tehnoloģiju pārneses iespējas uz būvniecības nozari. Pētniecības projektu gaitā rezultāti tiek publicēti starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos un iegūtās zināšanas izmantotas turpmākajos pētījumos.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.


Ir noslēdzies nozares petījums 5.9. Vakuumapstrādes tehnoloģisko procesu optimizācijas iespēju izpēte, plāno neorganisko kārtiņu uzklāšanai ar magnetronu uzputināšanas metodi uz organiskā stikla virsmām

30.09.2015

Ir noslēdzies nozares petījums 5.9. Vakuumapstrādes tehnoloģisko procesu optimizācijas iespēju izpēte, plāno neorganisko kārtiņu uzklāšanai ar magnetronu uzputināšanas metodi uz organiskā stikla virsmām. Tā darba uzdevums- veikt rūpniecisku pētījumu par vakuumapstrādes līnijas tehnoloģisko mezglu padziļinātu izpēti. ar mērķi pilnveidot tehnoloģisko mezglus, lai pētījuma rezultātus būtu iespējams pielietot stabilu plāno kārtiņu uzklāšanai uz organiskā stikla, veicot gan vienpusēju, gan divpusēju pārklājumu izgatavošanu. Ar veikto pētījumu rezultātiem var iepazīties Kompetences centrā, iepriekš sazinoties pa tālruni-27807882.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrā, Aizkraukles ielā 21 (339.kab.), t. 67558756, 27807882.