30.01.2015
Saskaņā ar aktualizētājiem projekta grozījumiem 2015.gada 30.janvārī, līdz 2015.gada 31.decembrim tiks veiktas attiecināmās izmaksas 12.6 mlj EUR un apgūts ERAF līdzfinansējums 8.99 mlj EUR, par ko veikti līguma starp LIAA un VBBKC grozījumi.
11.04.2014.
Saskaņā ar Līgumu Nr. L-KC-11-0005, VBBKC līdz 30.06.2015. ir apņēmies apgūt ERAF līdzekļus 8.89 mlj. EUR apjomā.
Aktuālo pētījumu atbalsta finansējums pa pētniecības virzieniem:
Biotehnoloģija- 30%;
Bioenerģētika- 3%;
Vide- 9%;
Biomasas ķīmiskā pārstrāde- 6%;
Nanotehnoloģija- 52%
22.05.2013.
Informācija par starptautisku konferenci, kurā piedalās arī VBBKC dalībnieki.
Aicinām piedalīties arī citus interesentus!

2013.gada 13.jūnijā Jūrmalā, Projekta Technet_nano ietvaros tiek rīkota konference - Nano and micro technologies for light control and solar energy harvesting.
Latvijas Universitāte, kā viens no partneriem, īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projeku “Technet_nano - Transnacionālo tīro telpu un nanotehnoloģiju zinātniskā aprīkojuma tīkls ar mērķi nodrošināt pieeju inovāciju resursiem un servisiem maziem un vidējiem uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā”.

Projekta ietvaros 13.jūnijā, Jūrmalā notiks starptautiska konference, kuras galvenā tēma būs Nano and micro technologies for light control and solar energy harvesting („Nano- un mikro- tehnoloģijas gaismas kontrolei un saules enerģijas izmantošanai“). Konferences mērķis ir apspriest sasniegumus un tehnoloģiju pārnesi šajā jomā, veicināt sadarbību pētniecībā starp maziem un vidējiem uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām, diskutēt par nozarēs esošajām problēmām un iespējamiem to risinājumiem.

Konferencē piedalīsies un uzstāsies projekta un uzņēmumu pārstāvji no Dānijas, Lietuvas, Zviedrijas, Igaunijas, Polijas, Latvijas un Vācijas. Konferencē tiks prezentēti tādi Latvijas uzņēmumi kā AS Sidrabe, SIA GroGlass, SIA EUROLCDS, AS Alfa, SIA KEPP EU, SIA Naco Technologies, SIA Hologramma, SIA Biosan u.c., kā arī piedalīsies pārstāvji no Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiem Latvijā un Eiropas biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network).
Pasākuma programma pieejama http://www.technet-nano.eu/index.php/events/59-nano-and-micro-technologies-for-light-control-and-solar-energy-harvesting
Konferences darba valoda būs angļu.

Dalība konferencē bez maksas, interesentiem pieteikties līdz 30. maijam reģistrējoties http://www.technet-nano.lu.lv/online-registration-for-june-13/
Konferenci rīko Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts sadarbībā ar LU Cietvielu fizikas institūtu un LU Attīstības plānošanas departamentu.


25.10.2012.
Izsludināti un stājas spēkā MK 13.04.2010. noteikumu Nr.361 grozījumi (http://www.likumi.lv/doc.php?id=209078)23.10.2012.Tīro tehnoloģiju klasteris

SIA „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” ir sadarbības partneris biedrības „Latvijas Biotehnoloģiju asociācija” projektā „Tīro tehnoloģiju klasteris”, kas tiek īstenots saskaņā ar 12.09.2012. līgumu Nr. L-KAP-12-0009, sadarbībā ar

09.07.2012.
Ir noslēdzies darbs divos projektos:
"3.3. Halogēnus saturošu oglekļa savienojumu destrukcijas iespēju pētījumi superkritiskajā ūdenī (SCW)" un
"1.4. Tehnoloģijas darbavietu infiocētības ar DNS un RNS amplikoniem noteikšani izpēte", kas tiek īstenoti Valsts atbalsta programmas "Kompetences centri" ietvaros. (Projekts KC/2.1.2.1.1/10/01/006)

***
EEN PIEDĀVĀJUMS

EEN-Latvija Latvijas Tehnoloģiskajā centrā piedāvā starptautiskās tehnoloģiju pārneses pakalpojumus:
1. Informācija par inovāciju, jaunām tehnoloģijām pasaulē, Eiropā un Latvijā;
2. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese - Latvijā izstrādāto tehnoloģiju pārnese uz ārvalstīm un ārvalstu inovatīvo tehnoloģiju ieviešana Latvijā;
3. Starptautisku partneru meklēšana tehnoloģisku problēmu risinājumiem: EEN tīkla datu bāzēs, dalība izstādēs, uzņēmumu misijās, brokerpasākumos; semināros.
4. Atbalsts starptautisko sakaru veidošanā un tehnoloģiju pārneses sarunās.

EEN-Latvija LIAA piedāvā pakalpojumus:
1. Ārējās tirdzniecības jautājumi
2. ES likumdošanas aspekti
3. Aktuāla ES tematika uzņēmējiem (CE marķējums, ES ķīmisko vielu politika, pārtikas drošība, publiskais iepirkums, intelektuālā īpašuma tiesības, darba drošība, u.c.);
4. Eiropas Kopienas programmas un iniciatīvas;
5. Biznesa sadarbības veicināšana - informācija par potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs, potenciālo sadarbības partneru atlase pēc Latvijas uzņēmumu pieprasījuma; Latvijas kompāniju līdzdalība starptautiskajās kontaktbiržas; sadarbības piedāvājumi uz Latviju no ārvalstu uzņēmumiem.

EEN-Latvija pakalpojumi ir bezmaksas.